हर्य् - भ्वादिः - ह॑र्यँ॑ गतिकान्त्योः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हर्यति
हर्यतात् / हर्यताद् / हर्यतु
अहर्यत् / अहर्यद्
हर्येत् / हर्येद्
प्रथम  द्विवचनम्
हर्यतः
हर्यताम्
अहर्यताम्
हर्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
हर्यन्ति
हर्यन्तु
अहर्यन्
हर्येयुः
मध्यम  एकवचनम्
हर्यसि
हर्यतात् / हर्यताद् / हर्य
अहर्यः
हर्येः
मध्यम  द्विवचनम्
हर्यथः
हर्यतम्
अहर्यतम्
हर्येतम्
मध्यम  बहुवचनम्
हर्यथ
हर्यत
अहर्यत
हर्येत
उत्तम  एकवचनम्
हर्यामि
हर्याणि
अहर्यम्
हर्येयम्
उत्तम  द्विवचनम्
हर्यावः
हर्याव
अहर्याव
हर्येव
उत्तम  बहुवचनम्
हर्यामः
हर्याम
अहर्याम
हर्येम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हर्यतात् / हर्यताद् / हर्यतु
अहर्यत् / अहर्यद्
हर्येत् / हर्येद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हर्यतात् / हर्यताद् / हर्य
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्