हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हन्ति
हतात् / हताद् / हन्तु
अहन्
हन्यात् / हन्याद्
प्रथम  द्विवचनम्
हतः
हताम्
अहताम्
हन्याताम्
प्रथम  बहुवचनम्
घ्नन्ति
घ्नन्तु
अघ्नन्
हन्युः
मध्यम  एकवचनम्
हंसि
हतात् / हताद् / जहि
अहन्
हन्याः
मध्यम  द्विवचनम्
हथः
हतम्
अहतम्
हन्यातम्
मध्यम  बहुवचनम्
हथ
हत
अहत
हन्यात
उत्तम  एकवचनम्
हन्मि
हनानि
अहनम्
हन्याम्
उत्तम  द्विवचनम्
हन्वः
हनाव
अहन्व
हन्याव
उत्तम  बहुवचनम्
हन्मः
हनाम
अहन्म
हन्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हतात् / हताद् / हन्तु
हन्यात् / हन्याद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हतात् / हताद् / जहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्