हठ् - भ्वादिः - ह॑ठँ॑ प्लुतिशठत्वयोः बलात्कार इत्यन्ये शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हठति
हठिता
हठिष्यति
हठतात् / हठताद् / हठतु
अहठत् / अहठद्
हठेत् / हठेद्
हठ्यात् / हठ्याद्
अहठिष्यत् / अहठिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
हठतः
हठितारौ
हठिष्यतः
हठताम्
अहठताम्
हठेताम्
हठ्यास्ताम्
अहठिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
हठन्ति
हठितारः
हठिष्यन्ति
हठन्तु
अहठन्
हठेयुः
हठ्यासुः
अहठिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
हठसि
हठितासि
हठिष्यसि
हठतात् / हठताद् / हठ
अहठः
हठेः
हठ्याः
अहठिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
हठथः
हठितास्थः
हठिष्यथः
हठतम्
अहठतम्
हठेतम्
हठ्यास्तम्
अहठिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
हठथ
हठितास्थ
हठिष्यथ
हठत
अहठत
हठेत
हठ्यास्त
अहठिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
हठामि
हठितास्मि
हठिष्यामि
हठानि
अहठम्
हठेयम्
हठ्यासम्
अहठिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
हठावः
हठितास्वः
हठिष्यावः
हठाव
अहठाव
हठेव
हठ्यास्व
अहठिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
हठामः
हठितास्मः
हठिष्यामः
हठाम
अहठाम
हठेम
हठ्यास्म
अहठिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हठतात् / हठताद् / हठतु
अहठत् / अहठद्
हठ्यात् / हठ्याद्
अहठिष्यत् / अहठिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अहठिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हठतात् / हठताद् / हठ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्