स्विद् - भ्वादिः - ञिष्वि॑दाँ॒ स्नेहनमोचनयोः गात्रप्रस्रवणे स्नेहनमोहनयोरित्येके शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
स्वेदते
स्वेदिता
स्वेदिष्यते
स्वेदताम्
अस्वेदत
स्वेदेत
स्वेदिषीष्ट
अस्वेदिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
स्वेदेते
स्वेदितारौ
स्वेदिष्येते
स्वेदेताम्
अस्वेदेताम्
स्वेदेयाताम्
स्वेदिषीयास्ताम्
अस्वेदिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
स्वेदन्ते
स्वेदितारः
स्वेदिष्यन्ते
स्वेदन्ताम्
अस्वेदन्त
स्वेदेरन्
स्वेदिषीरन्
अस्वेदिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
स्वेदसे
स्वेदितासे
स्वेदिष्यसे
स्वेदस्व
अस्वेदथाः
स्वेदेथाः
स्वेदिषीष्ठाः
अस्वेदिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
स्वेदेथे
स्वेदितासाथे
स्वेदिष्येथे
स्वेदेथाम्
अस्वेदेथाम्
स्वेदेयाथाम्
स्वेदिषीयास्थाम्
अस्वेदिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
स्वेदध्वे
स्वेदिताध्वे
स्वेदिष्यध्वे
स्वेदध्वम्
अस्वेदध्वम्
स्वेदेध्वम्
स्वेदिषीध्वम्
अस्वेदिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
स्वेदे
स्वेदिताहे
स्वेदिष्ये
स्वेदै
अस्वेदे
स्वेदेय
स्वेदिषीय
अस्वेदिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
स्वेदावहे
स्वेदितास्वहे
स्वेदिष्यावहे
स्वेदावहै
अस्वेदावहि
स्वेदेवहि
स्वेदिषीवहि
अस्वेदिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
स्वेदामहे
स्वेदितास्महे
स्वेदिष्यामहे
स्वेदामहै
अस्वेदामहि
स्वेदेमहि
स्विदिषीमहि
अस्वेदिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
स्वेदिष्यते
अस्वेदिष्यत
प्रथमा  द्विवचनम्
स्वेदिष्येते
अस्वेदेताम्
स्वेदिषीयास्ताम्
अस्वेदिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
स्वेदिष्यन्ते
स्वेदन्ताम्
अस्वेदिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
स्वेदिष्यसे
अस्वेदिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
स्वेदितासाथे
स्वेदिष्येथे
अस्वेदेथाम्
स्वेदिषीयास्थाम्
अस्वेदिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
स्वेदिताध्वे
स्वेदिष्यध्वे
अस्वेदध्वम्
अस्वेदिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अस्वेदिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
स्वेदितास्वहे
स्वेदिष्यावहे
अस्वेदावहि
अस्वेदिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
स्वेदितास्महे
स्वेदिष्यामहे
अस्वेदामहि
अस्वेदिष्यामहि