स्रन्क् - भ्वादिः - स्र॑किँ॒ गतौ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
स्रङ्कते
स्रङ्किता
स्रङ्किष्यते
स्रङ्कताम्
अस्रङ्कत
स्रङ्केत
स्रङ्किषीष्ट
अस्रङ्किष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
स्रङ्केते
स्रङ्कितारौ
स्रङ्किष्येते
स्रङ्केताम्
अस्रङ्केताम्
स्रङ्केयाताम्
स्रङ्किषीयास्ताम्
अस्रङ्किष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
स्रङ्कन्ते
स्रङ्कितारः
स्रङ्किष्यन्ते
स्रङ्कन्ताम्
अस्रङ्कन्त
स्रङ्केरन्
स्रङ्किषीरन्
अस्रङ्किष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
स्रङ्कसे
स्रङ्कितासे
स्रङ्किष्यसे
स्रङ्कस्व
अस्रङ्कथाः
स्रङ्केथाः
स्रङ्किषीष्ठाः
अस्रङ्किष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
स्रङ्केथे
स्रङ्कितासाथे
स्रङ्किष्येथे
स्रङ्केथाम्
अस्रङ्केथाम्
स्रङ्केयाथाम्
स्रङ्किषीयास्थाम्
अस्रङ्किष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
स्रङ्कध्वे
स्रङ्किताध्वे
स्रङ्किष्यध्वे
स्रङ्कध्वम्
अस्रङ्कध्वम्
स्रङ्केध्वम्
स्रङ्किषीध्वम्
अस्रङ्किष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
स्रङ्के
स्रङ्किताहे
स्रङ्किष्ये
स्रङ्कै
अस्रङ्के
स्रङ्केय
स्रङ्किषीय
अस्रङ्किष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
स्रङ्कावहे
स्रङ्कितास्वहे
स्रङ्किष्यावहे
स्रङ्कावहै
अस्रङ्कावहि
स्रङ्केवहि
स्रङ्किषीवहि
अस्रङ्किष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
स्रङ्कामहे
स्रङ्कितास्महे
स्रङ्किष्यामहे
स्रङ्कामहै
अस्रङ्कामहि
स्रङ्केमहि
स्रङ्किषीमहि
अस्रङ्किष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
स्रङ्किष्यते
अस्रङ्किष्यत
प्रथमा  द्विवचनम्
स्रङ्कितारौ
स्रङ्किष्येते
स्रङ्केताम्
अस्रङ्केताम्
स्रङ्केयाताम्
स्रङ्किषीयास्ताम्
अस्रङ्किष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
स्रङ्कन्ते
स्रङ्कितारः
स्रङ्किष्यन्ते
स्रङ्कन्ताम्
अस्रङ्कन्त
अस्रङ्किष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
स्रङ्कितासे
स्रङ्किष्यसे
अस्रङ्कथाः
स्रङ्किषीष्ठाः
अस्रङ्किष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
स्रङ्कितासाथे
स्रङ्किष्येथे
स्रङ्केथाम्
अस्रङ्केथाम्
स्रङ्केयाथाम्
स्रङ्किषीयास्थाम्
अस्रङ्किष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
स्रङ्कध्वे
स्रङ्किताध्वे
स्रङ्किष्यध्वे
स्रङ्कध्वम्
अस्रङ्कध्वम्
स्रङ्किषीध्वम्
अस्रङ्किष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
स्रङ्किताहे
स्रङ्किष्ये
अस्रङ्किष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
स्रङ्कावहे
स्रङ्कितास्वहे
स्रङ्किष्यावहे
अस्रङ्कावहि
अस्रङ्किष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
स्रङ्कामहे
स्रङ्कितास्महे
स्रङ्किष्यामहे
अस्रङ्कामहि
अस्रङ्किष्यामहि