स्तु - ष्टु॒ञ् स्तुतौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद्
अवेत् / अवेद्
अवात् / अवाद्
अवक् / अवग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीताम् / अस्तुताम्
अवीताम्
अवाताम्
अवक्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अस्तुवन्
अवियन्
अवुः / अवान्
अवचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अस्तवीः / अस्तौः
अवेः
अवाः
अवक् / अवग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीतम् / अस्तुतम्
अवीतम्
अवातम्
अवक्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अस्तुवीत / अस्तुत
अवीत
अवात
अवक्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अस्तवम्
अवयम्
अवाम्
अवचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीव / अस्तुव
अवीव
अवाव
अवच्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अस्तुवीम / अस्तुम
अवीम
अवाम
अवच्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीताम् / अस्तुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अस्तवीः / अस्तौः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीतम् / अस्तुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अस्तुवीत / अस्तुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अस्तुवीव / अस्तुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अस्तुवीम / अस्तुम