सस् - ष॑सँ॑ स्वप्ने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
असत् / असद्
अवेत् / अवेद्
अवात् / अवाद्
अवक् / अवग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्ताम्
अवीताम्
अवाताम्
अवक्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अससन्
अवियन्
अवुः / अवान्
अवचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
असः / असत् / असद्
अवेः
अवाः
अवक् / अवग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्तम्
अवीतम्
अवातम्
अवक्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
असस्त
अवीत
अवात
अवक्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अससम्
अवयम्
अवाम्
अवचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्व
अवीव
अवाव
अवच्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
असस्म
अवीम
अवाम
अवच्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
असः / असत् / असद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्