सस् - ष॑सँ॑ स्वप्ने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


अदादिः सेट् सकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
असत् / असद्
अहिनत् / अहिनद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्ताम्
अहिंस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अससन्
अहिंसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
असः / असत् / असद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्तम्
अहिंस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
असस्त
अहिंस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अससम्
अहिनसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
असस्व
अहिंस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
असस्म
अहिंस्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
असः / असत् / असद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्