सर्व् - भ्वादिः - ष॑र्वँ॑ हिंसायाम् शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
सर्वति
सर्विता
सर्विष्यति
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्वतु
असर्वत् / असर्वद्
सर्वेत् / सर्वेद्
सर्व्यात् / सर्व्याद्
असर्विष्यत् / असर्विष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
सर्वतः
सर्वितारौ
सर्विष्यतः
सर्वताम्
असर्वताम्
सर्वेताम्
सर्व्यास्ताम्
असर्विष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
सर्वन्ति
सर्वितारः
सर्विष्यन्ति
सर्वन्तु
असर्वन्
सर्वेयुः
सर्व्यासुः
असर्विष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
सर्वसि
सर्वितासि
सर्विष्यसि
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्व
असर्वः
सर्वेः
सर्व्याः
असर्विष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
सर्वथः
सर्वितास्थः
सर्विष्यथः
सर्वतम्
असर्वतम्
सर्वेतम्
सर्व्यास्तम्
असर्विष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
सर्वथ
सर्वितास्थ
सर्विष्यथ
सर्वत
असर्वत
सर्वेत
सर्व्यास्त
असर्विष्यत
उत्तम  एकवचनम्
सर्वामि
सर्वितास्मि
सर्विष्यामि
सर्वाणि
असर्वम्
सर्वेयम्
सर्व्यासम्
असर्विष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
सर्वावः
सर्वितास्वः
सर्विष्यावः
सर्वाव
असर्वाव
सर्वेव
सर्व्यास्व
असर्विष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
सर्वामः
सर्वितास्मः
सर्विष्यामः
सर्वाम
असर्वाम
सर्वेम
सर्व्यास्म
असर्विष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्वतु
असर्वत् / असर्वद्
सर्वेत् / सर्वेद्
सर्व्यात् / सर्व्याद्
असर्विष्यत् / असर्विष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
असर्विष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
सर्विष्यन्ति
असर्विष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
सर्वतात् / सर्वताद् / सर्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
सर्वितास्थः
असर्विष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
सर्वितास्मि
सर्विष्यामि
असर्विष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
सर्वितास्वः
सर्विष्यावः
असर्विष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
सर्वितास्मः
सर्विष्यामः
असर्विष्याम