सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
सपति
सपिता
सपिष्यति
सपतात् / सपताद् / सपतु
असपत् / असपद्
सपेत् / सपेद्
सप्यात् / सप्याद्
असपिष्यत् / असपिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
सपतः
सपितारौ
सपिष्यतः
सपताम्
असपताम्
सपेताम्
सप्यास्ताम्
असपिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
सपन्ति
सपितारः
सपिष्यन्ति
सपन्तु
असपन्
सपेयुः
सप्यासुः
असपिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
सपसि
सपितासि
सपिष्यसि
सपतात् / सपताद् / सप
असपः
सपेः
सप्याः
असपिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
सपथः
सपितास्थः
सपिष्यथः
सपतम्
असपतम्
सपेतम्
सप्यास्तम्
असपिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
सपथ
सपितास्थ
सपिष्यथ
सपत
असपत
सपेत
सप्यास्त
असपिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
सपामि
सपितास्मि
सपिष्यामि
सपानि
असपम्
सपेयम्
सप्यासम्
असपिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
सपावः
सपितास्वः
सपिष्यावः
सपाव
असपाव
सपेव
सप्यास्व
असपिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
सपामः
सपितास्मः
सपिष्यामः
सपाम
असपाम
सपेम
सप्यास्म
असपिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
सपतात् / सपताद् / सपतु
असपत् / असपद्
सप्यात् / सप्याद्
असपिष्यत् / असपिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
असपिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
सपतात् / सपताद् / सप
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्