श्वन्च् - श्व॑चिँ॒ गतौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अश्वञ्चत
अवन्दत
अमोदत
और्दत
आर्जत
अमेदत
अक्रन्दत
आञ्चत
अहरत
अनयत
आवत
अपचत
अवयत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अश्वञ्चेताम्
अवन्देताम्
अमोदेताम्
और्देताम्
आर्जेताम्
अमेदेताम्
अक्रन्देताम्
आञ्चेताम्
अहरेताम्
अनयेताम्
आवेताम्
अपचेताम्
अवयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अश्वञ्चन्त
अवन्दन्त
अमोदन्त
और्दन्त
आर्जन्त
अमेदन्त
अक्रन्दन्त
आञ्चन्त
अहरन्त
अनयन्त
आवन्त
अपचन्त
अवयन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अश्वञ्चथाः
अवन्दथाः
अमोदथाः
और्दथाः
आर्जथाः
अमेदथाः
अक्रन्दथाः
आञ्चथाः
अहरथाः
अनयथाः
आवथाः
अपचथाः
अवयथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अश्वञ्चेथाम्
अवन्देथाम्
अमोदेथाम्
और्देथाम्
आर्जेथाम्
अमेदेथाम्
अक्रन्देथाम्
आञ्चेथाम्
अहरेथाम्
अनयेथाम्
आवेथाम्
अपचेथाम्
अवयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अश्वञ्चध्वम्
अवन्दध्वम्
अमोदध्वम्
और्दध्वम्
आर्जध्वम्
अमेदध्वम्
अक्रन्दध्वम्
आञ्चध्वम्
अहरध्वम्
अनयध्वम्
आवध्वम्
अपचध्वम्
अवयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अश्वञ्चे
अवन्दे
अमोदे
और्दे
आर्जे
अमेदे
अक्रन्दे
आञ्चे
अहरे
अनये
आवे
अपचे
अवये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अश्वञ्चावहि
अवन्दावहि
अमोदावहि
और्दावहि
आर्जावहि
अमेदावहि
अक्रन्दावहि
आञ्चावहि
अहरावहि
अनयावहि
आवावहि
अपचावहि
अवयावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अश्वञ्चामहि
अवन्दामहि
अमोदामहि
और्दामहि
आर्जामहि
अमेदामहि
अक्रन्दामहि
आञ्चामहि
अहरामहि
अनयामहि
आवामहि
अपचामहि
अवयामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अहरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अहरेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अहरध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्