श्वन्च् - भ्वादिः - श्व॑चिँ॒ गतौ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
श्वञ्चते
श्वञ्चिता
श्वञ्चिष्यते
श्वञ्चताम्
अश्वञ्चत
श्वञ्चेत
श्वञ्चिषीष्ट
अश्वञ्चिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
श्वञ्चेते
श्वञ्चितारौ
श्वञ्चिष्येते
श्वञ्चेताम्
अश्वञ्चेताम्
श्वञ्चेयाताम्
श्वञ्चिषीयास्ताम्
अश्वञ्चिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
श्वञ्चन्ते
श्वञ्चितारः
श्वञ्चिष्यन्ते
श्वञ्चन्ताम्
अश्वञ्चन्त
श्वञ्चेरन्
श्वञ्चिषीरन्
अश्वञ्चिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
श्वञ्चसे
श्वञ्चितासे
श्वञ्चिष्यसे
श्वञ्चस्व
अश्वञ्चथाः
श्वञ्चेथाः
श्वञ्चिषीष्ठाः
अश्वञ्चिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
श्वञ्चेथे
श्वञ्चितासाथे
श्वञ्चिष्येथे
श्वञ्चेथाम्
अश्वञ्चेथाम्
श्वञ्चेयाथाम्
श्वञ्चिषीयास्थाम्
अश्वञ्चिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
श्वञ्चध्वे
श्वञ्चिताध्वे
श्वञ्चिष्यध्वे
श्वञ्चध्वम्
अश्वञ्चध्वम्
श्वञ्चेध्वम्
श्वञ्चिषीध्वम्
अश्वञ्चिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
श्वञ्चे
श्वञ्चिताहे
श्वञ्चिष्ये
श्वञ्चै
अश्वञ्चे
श्वञ्चेय
श्वञ्चिषीय
अश्वञ्चिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
श्वञ्चावहे
श्वञ्चितास्वहे
श्वञ्चिष्यावहे
श्वञ्चावहै
अश्वञ्चावहि
श्वञ्चेवहि
श्वञ्चिषीवहि
अश्वञ्चिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
श्वञ्चामहे
श्वञ्चितास्महे
श्वञ्चिष्यामहे
श्वञ्चामहै
अश्वञ्चामहि
श्वञ्चेमहि
श्वञ्चिषीमहि
अश्वञ्चिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
श्वञ्चिष्यते
अश्वञ्चिष्यत
प्रथमा  द्विवचनम्
श्वञ्चितारौ
श्वञ्चिष्येते
श्वञ्चेताम्
अश्वञ्चेताम्
श्वञ्चेयाताम्
श्वञ्चिषीयास्ताम्
अश्वञ्चिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
श्वञ्चन्ते
श्वञ्चितारः
श्वञ्चिष्यन्ते
श्वञ्चन्ताम्
अश्वञ्चन्त
अश्वञ्चिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
श्वञ्चितासे
श्वञ्चिष्यसे
अश्वञ्चथाः
श्वञ्चिषीष्ठाः
अश्वञ्चिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
श्वञ्चितासाथे
श्वञ्चिष्येथे
श्वञ्चेथाम्
अश्वञ्चेथाम्
श्वञ्चेयाथाम्
श्वञ्चिषीयास्थाम्
अश्वञ्चिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
श्वञ्चध्वे
श्वञ्चिताध्वे
श्वञ्चिष्यध्वे
श्वञ्चध्वम्
अश्वञ्चध्वम्
श्वञ्चिषीध्वम्
अश्वञ्चिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
श्वञ्चिताहे
श्वञ्चिष्ये
अश्वञ्चिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
श्वञ्चावहे
श्वञ्चितास्वहे
श्वञ्चिष्यावहे
अश्वञ्चावहि
अश्वञ्चिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
श्वञ्चामहे
श्वञ्चितास्महे
श्वञ्चिष्यामहे
अश्वञ्चामहि
अश्वञ्चिष्यामहि