श्च्युत् - भ्वादिः - श्च्यु॑तिँ॑र् क्षरणे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
श्च्योतति
श्च्योतिता
श्च्योतिष्यति
श्च्योततात् / श्च्योतताद् / श्च्योततु
अश्च्योतत् / अश्च्योतद्
श्च्योतेत् / श्च्योतेद्
श्च्युत्यात् / श्च्युत्याद्
अश्च्योतिष्यत् / अश्च्योतिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
श्च्योततः
श्च्योतितारौ
श्च्योतिष्यतः
श्च्योतताम्
अश्च्योतताम्
श्च्योतेताम्
श्च्युत्यास्ताम्
अश्च्योतिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
श्च्योतन्ति
श्च्योतितारः
श्च्योतिष्यन्ति
श्च्योतन्तु
अश्च्योतन्
श्च्योतेयुः
श्च्युत्यासुः
अश्च्योतिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
श्च्योतसि
श्च्योतितासि
श्च्योतिष्यसि
श्च्योततात् / श्च्योतताद् / श्च्योत
अश्च्योतः
श्च्योतेः
श्च्युत्याः
अश्च्योतिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
श्च्योतथः
श्च्योतितास्थः
श्च्योतिष्यथः
श्च्योततम्
अश्च्योततम्
श्च्योतेतम्
श्च्युत्यास्तम्
अश्च्योतिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
श्च्योतथ
श्च्योतितास्थ
श्च्योतिष्यथ
श्च्योतत
अश्च्योतत
श्च्योतेत
श्च्युत्यास्त
अश्च्योतिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
श्च्योतामि
श्च्योतितास्मि
श्च्योतिष्यामि
श्च्योतानि
अश्च्योतम्
श्च्योतेयम्
श्च्युत्यासम्
अश्च्योतिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
श्च्योतावः
श्च्योतितास्वः
श्च्योतिष्यावः
श्च्योताव
अश्च्योताव
श्च्योतेव
श्च्युत्यास्व
अश्च्योतिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
श्च्योतामः
श्च्योतितास्मः
श्च्योतिष्यामः
श्च्योताम
अश्च्योताम
श्च्योतेम
श्च्युत्यास्म
अश्च्योतिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
श्च्योतिष्यति
श्च्योततात् / श्च्योतताद् / श्च्योततु
अश्च्योतत् / अश्च्योतद्
श्च्योतेत् / श्च्योतेद्
श्च्युत्यात् / श्च्युत्याद्
अश्च्योतिष्यत् / अश्च्योतिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
श्च्योतितारौ
श्च्योतिष्यतः
श्च्योतताम्
अश्च्योतताम्
श्च्युत्यास्ताम्
अश्च्योतिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
श्च्योतन्ति
श्च्योतितारः
श्च्योतिष्यन्ति
श्च्योतन्तु
अश्च्योतन्
अश्च्योतिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
श्च्योतितासि
श्च्योतिष्यसि
श्च्योततात् / श्च्योतताद् / श्च्योत
अश्च्योतिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
श्च्योतितास्थः
श्च्योतिष्यथः
अश्च्योततम्
श्च्युत्यास्तम्
अश्च्योतिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
श्च्योतितास्थ
श्च्योतिष्यथ
अश्च्योतिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
श्च्योतामि
श्च्योतितास्मि
श्च्योतिष्यामि
अश्च्योतम्
अश्च्योतिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
श्च्योतावः
श्च्योतितास्वः
श्च्योतिष्यावः
अश्च्योताव
अश्च्योतिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
श्च्योतामः
श्च्योतितास्मः
श्च्योतिष्यामः
अश्च्योताम
अश्च्योतिष्याम