शास् - शा॑सुँ॑ अनुशिष्टौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


अदादिः सेट् सकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अशात् / अशाद्
अहिनत् / अहिनद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अशिष्टाम्
अहिंस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अशासुः
अहिंसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अशाः / अशात् / अशाद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अशिष्टम्
अहिंस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अशिष्ट
अहिंस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अशासम्
अहिनसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अशिष्व
अहिंस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अशिष्म
अहिंस्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अशाः / अशात् / अशाद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्