विष् - वि॒षॢँ॒॑॑ व्याप्तौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


जुहोत्यादिः अनिट् षकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अवेवेट् / अवेवेड्
अविष्णात् / अविष्णाद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अपिनट् / अपिनड्
अमुष्णात् / अमुष्णाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अवेविष्टाम्
अविष्णीताम्
अदिधिष्टाम्
अपिंष्टाम्
अमुष्णीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अवेविषुः
अविष्णन्
अदिधिषुः
अपिंषन्
अमुष्णन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अवेवेट् / अवेवेड्
अविष्णाः
अदिधेट् / अदिधेड्
अपिनट् / अपिनड्
अमुष्णाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अवेविष्टम्
अविष्णीतम्
अदिधिष्टम्
अपिंष्टम्
अमुष्णीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अवेविष्ट
अविष्णीत
अदिधिष्ट
अपिंष्ट
अमुष्णीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अवेविषम्
अविष्णाम्
अदिधिषम्
अपिनषम्
अमुष्णाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अवेविष्व
अविष्णीव
अदिधिष्व
अपिंष्व
अमुष्णीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अवेविष्म
अविष्णीम
अदिधिष्म
अपिंष्म
अमुष्णीम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अवेवेट् / अवेवेड्
अविष्णात् / अविष्णाद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अमुष्णात् / अमुष्णाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिधिष्टाम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अवेवेट् / अवेवेड्
अदिधेट् / अदिधेड्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्