वश् - व॑शँ॑ कान्तौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


अदादिः सेट् शकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अवट् / अवड्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
अदिशत् / अदिशद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
औष्टाम्
अदाश्नुताम्
अदिशताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
औशन्
अदाश्नुवन्
अदिशन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अवट् / अवड्
अदाश्नोः
अदिशः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
औष्टम्
अदाश्नुतम्
अदिशतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
औष्ट
अदाश्नुत
अदिशत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अवशम्
अदाश्नवम्
अदिशम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
औश्व
अदाश्नुव
अदिशाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
औश्म
अदाश्नुम
अदिशाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्