वन्द् - भ्वादिः - व॑दिँ॒ अभिवादनस्तुत्योः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
वन्दते
वन्दताम्
अवन्दत
वन्देत
प्रथम  द्विवचनम्
वन्देते
वन्देताम्
अवन्देताम्
वन्देयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
वन्दन्ते
वन्दन्ताम्
अवन्दन्त
वन्देरन्
मध्यम  एकवचनम्
वन्दसे
वन्दस्व
अवन्दथाः
वन्देथाः
मध्यम  द्विवचनम्
वन्देथे
वन्देथाम्
अवन्देथाम्
वन्देयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
वन्दध्वे
वन्दध्वम्
अवन्दध्वम्
वन्देध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
वन्दे
वन्दै
अवन्दे
वन्देय
उत्तम  द्विवचनम्
वन्दावहे
वन्दावहै
अवन्दावहि
वन्देवहि
उत्तम  बहुवचनम्
वन्दामहे
वन्दामहै
अवन्दामहि
वन्देमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
अवन्देताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अवन्देथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अवन्दध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्