लुठ् - भ्वादिः - लु॑ठँ॑ उपघाते शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
लोठते
लोठिता
लोठिष्यते
लोठताम्
अलोठत
लोठेत
लोठिषीष्ट
अलोठिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
लोठेते
लोठितारौ
लोठिष्येते
लोठेताम्
अलोठेताम्
लोठेयाताम्
लोठिषीयास्ताम्
अलोठिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
लोठन्ते
लोठितारः
लोठिष्यन्ते
लोठन्ताम्
अलोठन्त
लोठेरन्
लोठिषीरन्
अलोठिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
लोठसे
लोठितासे
लोठिष्यसे
लोठस्व
अलोठथाः
लोठेथाः
लोठिषीष्ठाः
अलोठिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
लोठेथे
लोठितासाथे
लोठिष्येथे
लोठेथाम्
अलोठेथाम्
लोठेयाथाम्
लोठिषीयास्थाम्
अलोठिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
लोठध्वे
लोठिताध्वे
लोठिष्यध्वे
लोठध्वम्
अलोठध्वम्
लोठेध्वम्
लोठिषीध्वम्
अलोठिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
लोठे
लोठिताहे
लोठिष्ये
लोठै
अलोठे
लोठेय
लोठिषीय
अलोठिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
लोठावहे
लोठितास्वहे
लोठिष्यावहे
लोठावहै
अलोठावहि
लोठेवहि
लोठिषीवहि
अलोठिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
लोठामहे
लोठितास्महे
लोठिष्यामहे
लोठामहै
अलोठामहि
लोठेमहि
लुठिषीमहि
अलोठिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
लोठिषीयास्ताम्
अलोठिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
लोठिष्यन्ते
अलोठिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अलोठिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
लोठिषीयास्थाम्
अलोठिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
लोठिष्यध्वे
अलोठिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
लोठितास्वहे
लोठिष्यावहे
अलोठिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
लोठितास्महे
लोठिष्यामहे
अलोठिष्यामहि