रु - रु॒ङ् गतिरोषणयोः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
रवेत
वन्देत
मोदेत
ऊर्देत
अर्जेत
मेदेत
क्रन्देत
अञ्चेत
हरेत
नयेत
अवेत
पचेत
वयेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
रवेयाताम्
वन्देयाताम्
मोदेयाताम्
ऊर्देयाताम्
अर्जेयाताम्
मेदेयाताम्
क्रन्देयाताम्
अञ्चेयाताम्
हरेयाताम्
नयेयाताम्
अवेयाताम्
पचेयाताम्
वयेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
रवेरन्
वन्देरन्
मोदेरन्
ऊर्देरन्
अर्जेरन्
मेदेरन्
क्रन्देरन्
अञ्चेरन्
हरेरन्
नयेरन्
अवेरन्
पचेरन्
वयेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
रवेथाः
वन्देथाः
मोदेथाः
ऊर्देथाः
अर्जेथाः
मेदेथाः
क्रन्देथाः
अञ्चेथाः
हरेथाः
नयेथाः
अवेथाः
पचेथाः
वयेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
रवेयाथाम्
वन्देयाथाम्
मोदेयाथाम्
ऊर्देयाथाम्
अर्जेयाथाम्
मेदेयाथाम्
क्रन्देयाथाम्
अञ्चेयाथाम्
हरेयाथाम्
नयेयाथाम्
अवेयाथाम्
पचेयाथाम्
वयेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
रवेध्वम्
वन्देध्वम्
मोदेध्वम्
ऊर्देध्वम्
अर्जेध्वम्
मेदेध्वम्
क्रन्देध्वम्
अञ्चेध्वम्
हरेध्वम्
नयेध्वम्
अवेध्वम्
पचेध्वम्
वयेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
रवेय
वन्देय
मोदेय
ऊर्देय
अर्जेय
मेदेय
क्रन्देय
अञ्चेय
हरेय
नयेय
अवेय
पचेय
वयेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
रवेवहि
वन्देवहि
मोदेवहि
ऊर्देवहि
अर्जेवहि
मेदेवहि
क्रन्देवहि
अञ्चेवहि
हरेवहि
नयेवहि
अवेवहि
पचेवहि
वयेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
रवेमहि
वन्देमहि
मोदेमहि
ऊर्देमहि
अर्जेमहि
मेदेमहि
क्रन्देमहि
अञ्चेमहि
हरेमहि
नयेमहि
अवेमहि
पचेमहि
वयेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
हरेयाताम्
अवेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
हरेयाथाम्
अवेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
हरेध्वम्
अवेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्