यु - यु॑ मिश्रेणेऽभिश्रणे च शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयौत् / अयौद्
अयुनात् / अयुनाद्
अवेत् / अवेद्
अवात् / अवाद्
अवक् / अवग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अयुताम्
अयुनीताम्
अवीताम्
अवाताम्
अवक्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अयुवन्
अयुनन्
अवियन्
अवुः / अवान्
अवचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अयौः
अयुनाः
अवेः
अवाः
अवक् / अवग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अयुतम्
अयुनीतम्
अवीतम्
अवातम्
अवक्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अयुत
अयुनीत
अवीत
अवात
अवक्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अयवम्
अयुनाम्
अवयम्
अवाम्
अवचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अयुव
अयुनीव
अवीव
अवाव
अवच्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अयुम
अयुनीम
अवीम
अवाम
अवच्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनात् / अयुनाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्