मृज् - मृ॑जूँ॑ मृजूँश् शुद्धौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


अदादिः वेट् जकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अमार्ट् / अमार्ड्
अयुनक् / अयुनग्
अभनक् / अभनग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अमृष्टाम्
अयुङ्क्ताम्
अभङ्क्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अमार्जन् / अमृजन्
अयुञ्जन्
अभञ्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अमार्ट् / अमार्ड्
अयुनक् / अयुनग्
अभनक् / अभनग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अमृष्टम्
अयुङ्क्तम्
अभङ्क्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अमृष्ट
अयुङ्क्त
अभङ्क्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अमार्जम्
अयुनजम्
अभनजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अमृज्व
अयुञ्ज्व
अभञ्ज्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अमृज्म
अयुञ्ज्म
अभञ्ज्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनक् / अयुनग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनक् / अयुनग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्