मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
मङ्गति
मङ्गिता
मङ्गिष्यति
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्गतु
अमङ्गत् / अमङ्गद्
मङ्गेत् / मङ्गेद्
मङ्ग्यात् / मङ्ग्याद्
अमङ्गिष्यत् / अमङ्गिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
मङ्गतः
मङ्गितारौ
मङ्गिष्यतः
मङ्गताम्
अमङ्गताम्
मङ्गेताम्
मङ्ग्यास्ताम्
अमङ्गिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
मङ्गन्ति
मङ्गितारः
मङ्गिष्यन्ति
मङ्गन्तु
अमङ्गन्
मङ्गेयुः
मङ्ग्यासुः
अमङ्गिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
मङ्गसि
मङ्गितासि
मङ्गिष्यसि
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्ग
अमङ्गः
मङ्गेः
मङ्ग्याः
अमङ्गिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
मङ्गथः
मङ्गितास्थः
मङ्गिष्यथः
मङ्गतम्
अमङ्गतम्
मङ्गेतम्
मङ्ग्यास्तम्
अमङ्गिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
मङ्गथ
मङ्गितास्थ
मङ्गिष्यथ
मङ्गत
अमङ्गत
मङ्गेत
मङ्ग्यास्त
अमङ्गिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
मङ्गामि
मङ्गितास्मि
मङ्गिष्यामि
मङ्गानि
अमङ्गम्
मङ्गेयम्
मङ्ग्यासम्
अमङ्गिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
मङ्गावः
मङ्गितास्वः
मङ्गिष्यावः
मङ्गाव
अमङ्गाव
मङ्गेव
मङ्ग्यास्व
अमङ्गिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
मङ्गामः
मङ्गितास्मः
मङ्गिष्यामः
मङ्गाम
अमङ्गाम
मङ्गेम
मङ्ग्यास्म
अमङ्गिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्गतु
अमङ्गत् / अमङ्गद्
मङ्गेत् / मङ्गेद्
मङ्ग्यात् / मङ्ग्याद्
अमङ्गिष्यत् / अमङ्गिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अमङ्गिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मङ्गिष्यन्ति
अमङ्गिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्ग
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मङ्गितास्थः
अमङ्गिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
मङ्गितास्मि
मङ्गिष्यामि
अमङ्गिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
मङ्गितास्वः
मङ्गिष्यावः
अमङ्गिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
मङ्गितास्मः
मङ्गिष्यामः
अमङ्गिष्याम