भञ्ज् - भ॒ञ्जोँ॑ आमर्दने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अभनक् / अभनग्
अरुणत् / अरुणद्
अभिनत् / अभिनद्
अविनक् / अविनग्
अयुनक् / अयुनग्
अकृणत् / अकृणद्
अपिनट् / अपिनड्
अतृणेट् / अतृणेड्
अहिनत् / अहिनद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अभङ्क्ताम्
अरुन्धाम् / अरुन्द्धाम्
अभिन्ताम् / अभिन्त्ताम्
अविङ्क्ताम्
अयुङ्क्ताम्
अकृन्ताम् / अकृन्त्ताम्
अपिंष्टाम्
अतृण्ढाम्
अहिंस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अभञ्जन्
अरुन्धन्
अभिन्दन्
अविञ्चन्
अयुञ्जन्
अकृन्तन्
अपिंषन्
अतृंहन्
अहिंसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अभनक् / अभनग्
अरुणः / अरुणत् / अरुणद्
अभिनः / अभिनत् / अभिनद्
अविनक् / अविनग्
अयुनक् / अयुनग्
अकृणः / अकृणत् / अकृणद्
अपिनट् / अपिनड्
अतृणेट् / अतृणेड्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अभङ्क्तम्
अरुन्धम् / अरुन्द्धम्
अभिन्तम् / अभिन्त्तम्
अविङ्क्तम्
अयुङ्क्तम्
अकृन्तम् / अकृन्त्तम्
अपिंष्टम्
अतृण्ढम्
अहिंस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अभङ्क्त
अरुन्ध / अरुन्द्ध
अभिन्त / अभिन्त्त
अविङ्क्त
अयुङ्क्त
अकृन्त / अकृन्त्त
अपिंष्ट
अतृण्ढ
अहिंस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अभनजम्
अरुणधम्
अभिनदम्
अविनचम्
अयुनजम्
अकृणतम्
अपिनषम्
अतृणहम्
अहिनसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अभञ्ज्व
अरुन्ध्व
अभिन्द्व
अविञ्च्व
अयुञ्ज्व
अकृन्त्व
अपिंष्व
अतृंह्व
अहिंस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अभञ्ज्म
अरुन्ध्म
अभिन्द्म
अविञ्च्म
अयुञ्ज्म
अकृन्त्म
अपिंष्म
अतृंह्म
अहिंस्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनक् / अयुनग्
अकृणत् / अकृणद्
अतृणेट् / अतृणेड्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अरुन्धाम् / अरुन्द्धाम्
अभिन्ताम् / अभिन्त्ताम्
अकृन्ताम् / अकृन्त्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अरुणः / अरुणत् / अरुणद्
अभिनः / अभिनत् / अभिनद्
अयुनक् / अयुनग्
अकृणः / अकृणत् / अकृणद्
अतृणेट् / अतृणेड्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अरुन्धम् / अरुन्द्धम्
अभिन्तम् / अभिन्त्तम्
अकृन्तम् / अकृन्त्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अरुन्ध / अरुन्द्ध
अभिन्त / अभिन्त्त
अकृन्त / अकृन्त्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्