भञ्ज् - भ॒ञ्जोँ॑ आमर्दने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


रुधादिः अनिट् जकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अभनक् / अभनग्
अयुनक् / अयुनग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अभङ्क्ताम्
अयुङ्क्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अभञ्जन्
अयुञ्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अभनक् / अभनग्
अयुनक् / अयुनग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अभङ्क्तम्
अयुङ्क्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अभङ्क्त
अयुङ्क्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अभनजम्
अयुनजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अभञ्ज्व
अयुञ्ज्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अभञ्ज्म
अयुञ्ज्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनक् / अयुनग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अयुनक् / अयुनग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्