पॄ - पॄ॑ पूरणे शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


चुरादिः सेट् ॠकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपारयत् / अपारयद्
अतरत् / अतरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयताम्
अतरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अपारयन्
अतरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अपारयः
अतरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयतम्
अतरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अपारयत
अतरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अपारयम्
अतरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयाव
अतराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अपारयाम
अतराम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपारयत् / अपारयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्