पूर् - पू॑रीँ॑ आप्यायने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
पूरयेत् / पूरयेद् / पूरेत् / पूरेद्
चोरयेत् / चोरयेद्
यन्त्रयेत् / यन्त्रयेद्
पारयेत् / पारयेद्
पर्थयेत् / पर्थयेद्
ताडयेत् / ताडयेद्
पुस्तयेत् / पुस्तयेद्
घारयेत् / घारयेद्
ज्ञापयेत् / ज्ञापयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
पूरयेताम् / पूरेताम्
चोरयेताम्
यन्त्रयेताम्
पारयेताम्
पर्थयेताम्
ताडयेताम्
पुस्तयेताम्
घारयेताम्
ज्ञापयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
पूरयेयुः / पूरेयुः
चोरयेयुः
यन्त्रयेयुः
पारयेयुः
पर्थयेयुः
ताडयेयुः
पुस्तयेयुः
घारयेयुः
ज्ञापयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
पूरयेः / पूरेः
चोरयेः
यन्त्रयेः
पारयेः
पर्थयेः
ताडयेः
पुस्तयेः
घारयेः
ज्ञापयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
पूरयेतम् / पूरेतम्
चोरयेतम्
यन्त्रयेतम्
पारयेतम्
पर्थयेतम्
ताडयेतम्
पुस्तयेतम्
घारयेतम्
ज्ञापयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
पूरयेत / पूरेत
चोरयेत
यन्त्रयेत
पारयेत
पर्थयेत
ताडयेत
पुस्तयेत
घारयेत
ज्ञापयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
पूरयेयम् / पूरेयम्
चोरयेयम्
यन्त्रयेयम्
पारयेयम्
पर्थयेयम्
ताडयेयम्
पुस्तयेयम्
घारयेयम्
ज्ञापयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
पूरयेव / पूरेव
चोरयेव
यन्त्रयेव
पारयेव
पर्थयेव
ताडयेव
पुस्तयेव
घारयेव
ज्ञापयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
पूरयेम / पूरेम
चोरयेम
यन्त्रयेम
पारयेम
पर्थयेम
ताडयेम
पुस्तयेम
घारयेम
ज्ञापयेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
पूरयेत् / पूरयेद् / पूरेत् / पूरेद्
चोरयेत् / चोरयेद्
यन्त्रयेत् / यन्त्रयेद्
पारयेत् / पारयेद्
पर्थयेत् / पर्थयेद्
ताडयेत् / ताडयेद्
पुस्तयेत् / पुस्तयेद्
घारयेत् / घारयेद्
ज्ञापयेत् / ज्ञापयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
पूरयेताम् / पूरेताम्
पारयेताम्
ज्ञापयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
पूरयेयुः / पूरेयुः
पारयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
पूरयेतम् / पूरेतम्
पारयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
पूरयेयम् / पूरेयम्
पारयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्