पूर् - पू॑रीँ॑ आप्यायने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपूरयत् / अपूरयद् / अपूरत् / अपूरद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयताम् / अपूरताम्
अचोरयताम्
अयन्त्रयताम्
अपारयताम्
अपर्थयताम्
अताडयताम्
अपुस्तयताम्
अघारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अपूरयन् / अपूरन्
अचोरयन्
अयन्त्रयन्
अपारयन्
अपर्थयन्
अताडयन्
अपुस्तयन्
अघारयन्
अज्ञापयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अपूरयः / अपूरः
अचोरयः
अयन्त्रयः
अपारयः
अपर्थयः
अताडयः
अपुस्तयः
अघारयः
अज्ञापयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयतम् / अपूरतम्
अचोरयतम्
अयन्त्रयतम्
अपारयतम्
अपर्थयतम्
अताडयतम्
अपुस्तयतम्
अघारयतम्
अज्ञापयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अपूरयत / अपूरत
अचोरयत
अयन्त्रयत
अपारयत
अपर्थयत
अताडयत
अपुस्तयत
अघारयत
अज्ञापयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अपूरयम् / अपूरम्
अचोरयम्
अयन्त्रयम्
अपारयम्
अपर्थयम्
अताडयम्
अपुस्तयम्
अघारयम्
अज्ञापयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयाव / अपूराव
अचोरयाव
अयन्त्रयाव
अपारयाव
अपर्थयाव
अताडयाव
अपुस्तयाव
अघारयाव
अज्ञापयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अपूरयाम / अपूराम
अचोरयाम
अयन्त्रयाम
अपारयाम
अपर्थयाम
अताडयाम
अपुस्तयाम
अघारयाम
अज्ञापयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपूरयत् / अपूरयद् / अपूरत् / अपूरद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयताम् / अपूरताम्
अपारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अपूरयन् / अपूरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयतम् / अपूरतम्
अपारयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अपूरयम् / अपूरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अपूरयाव / अपूराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अपूरयाम / अपूराम