पल्ल् - भ्वादिः - प॑ल्लँ॑ गतौ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
पल्लति
पल्लतात् / पल्लताद् / पल्लतु
अपल्लत् / अपल्लद्
पल्लेत् / पल्लेद्
प्रथम  द्विवचनम्
पल्लतः
पल्लताम्
अपल्लताम्
पल्लेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
पल्लन्ति
पल्लन्तु
अपल्लन्
पल्लेयुः
मध्यम  एकवचनम्
पल्लसि
पल्लतात् / पल्लताद् / पल्ल
अपल्लः
पल्लेः
मध्यम  द्विवचनम्
पल्लथः
पल्लतम्
अपल्लतम्
पल्लेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
पल्लथ
पल्लत
अपल्लत
पल्लेत
उत्तम  एकवचनम्
पल्लामि
पल्लानि
अपल्लम्
पल्लेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
पल्लावः
पल्लाव
अपल्लाव
पल्लेव
उत्तम  बहुवचनम्
पल्लामः
पल्लाम
अपल्लाम
पल्लेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
पल्लतात् / पल्लताद् / पल्लतु
अपल्लत् / अपल्लद्
पल्लेत् / पल्लेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
पल्लतात् / पल्लताद् / पल्ल
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्