पत - प॑त॑ देवशब्दे गतौ वा वादन्त इत्येके शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपतयत् / अपतयद् / अपतत् / अपतद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपतयताम् / अपतताम्
अचोरयताम्
अयन्त्रयताम्
अपारयताम्
अपर्थयताम्
अताडयताम्
अपुस्तयताम्
अघारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अपतयन् / अपतन्
अचोरयन्
अयन्त्रयन्
अपारयन्
अपर्थयन्
अताडयन्
अपुस्तयन्
अघारयन्
अज्ञापयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अपतयः / अपतः
अचोरयः
अयन्त्रयः
अपारयः
अपर्थयः
अताडयः
अपुस्तयः
अघारयः
अज्ञापयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपतयतम् / अपततम्
अचोरयतम्
अयन्त्रयतम्
अपारयतम्
अपर्थयतम्
अताडयतम्
अपुस्तयतम्
अघारयतम्
अज्ञापयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अपतयत / अपतत
अचोरयत
अयन्त्रयत
अपारयत
अपर्थयत
अताडयत
अपुस्तयत
अघारयत
अज्ञापयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अपतयम् / अपतम्
अचोरयम्
अयन्त्रयम्
अपारयम्
अपर्थयम्
अताडयम्
अपुस्तयम्
अघारयम्
अज्ञापयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अपतयाव / अपताव
अचोरयाव
अयन्त्रयाव
अपारयाव
अपर्थयाव
अताडयाव
अपुस्तयाव
अघारयाव
अज्ञापयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अपतयाम / अपताम
अचोरयाम
अयन्त्रयाम
अपारयाम
अपर्थयाम
अताडयाम
अपुस्तयाम
अघारयाम
अज्ञापयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अपतयत् / अपतयद् / अपतत् / अपतद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपतयताम् / अपतताम्
अपारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्