नाध् - भ्वादिः - ना॑धृँ॒ याच्ञोपतापैश्वर्याशीष्षु शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
नाधते
नाधिता
नाधिष्यते
नाधताम्
अनाधत
नाधेत
नाधिषीष्ट
अनाधिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
नाधेते
नाधितारौ
नाधिष्येते
नाधेताम्
अनाधेताम्
नाधेयाताम्
नाधिषीयास्ताम्
अनाधिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
नाधन्ते
नाधितारः
नाधिष्यन्ते
नाधन्ताम्
अनाधन्त
नाधेरन्
नाधिषीरन्
अनाधिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
नाधसे
नाधितासे
नाधिष्यसे
नाधस्व
अनाधथाः
नाधेथाः
नाधिषीष्ठाः
अनाधिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
नाधेथे
नाधितासाथे
नाधिष्येथे
नाधेथाम्
अनाधेथाम्
नाधेयाथाम्
नाधिषीयास्थाम्
अनाधिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
नाधध्वे
नाधिताध्वे
नाधिष्यध्वे
नाधध्वम्
अनाधध्वम्
नाधेध्वम्
नाधिषीध्वम्
अनाधिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
नाधे
नाधिताहे
नाधिष्ये
नाधै
अनाधे
नाधेय
नाधिषीय
अनाधिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
नाधावहे
नाधितास्वहे
नाधिष्यावहे
नाधावहै
अनाधावहि
नाधेवहि
नाधिषीवहि
अनाधिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
नाधामहे
नाधितास्महे
नाधिष्यामहे
नाधामहै
अनाधामहि
नाधेमहि
नाधिषीमहि
अनाधिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
नाधिषीयास्ताम्
अनाधिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
नाधिष्यन्ते
अनाधिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अनाधिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
नाधिषीयास्थाम्
अनाधिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
नाधिष्यध्वे
अनाधिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
नाधितास्वहे
नाधिष्यावहे
अनाधिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
नाधितास्महे
नाधिष्यामहे
अनाधिष्यामहि