ध्यै - ध्यै॒ चिन्तायाम् शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


भ्वादिः अनिट् ऐकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायत् / अध्यायद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायत् / अध्यायद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्