ध्यै - ध्यै॒ चिन्तायाम् शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायत् / अध्यायद्
अभवत् / अभवद्
अस्फूर्छत् / अस्फूर्छद्
अस्फोटत् / अस्फोटद्
आञ्चत् / आञ्चद्
अहरत् / अहरद्
अनयत् / अनयद्
अजयत् / अजयद्
अतरत् / अतरद्
अक्ष्वेदत् / अक्ष्वेदद्
अपचत् / अपचद्
अवयत् / अवयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायताम्
अभवताम्
अस्फूर्छताम्
अस्फोटताम्
आञ्चताम्
अहरताम्
अनयताम्
अजयताम्
अतरताम्
अक्ष्वेदताम्
अपचताम्
अवयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायन्
अभवन्
अस्फूर्छन्
अस्फोटन्
आञ्चन्
अहरन्
अनयन्
अजयन्
अतरन्
अक्ष्वेदन्
अपचन्
अवयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायः
अभवः
अस्फूर्छः
अस्फोटः
आञ्चः
अहरः
अनयः
अजयः
अतरः
अक्ष्वेदः
अपचः
अवयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायतम्
अभवतम्
अस्फूर्छतम्
अस्फोटतम्
आञ्चतम्
अहरतम्
अनयतम्
अजयतम्
अतरतम्
अक्ष्वेदतम्
अपचतम्
अवयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायत
अभवत
अस्फूर्छत
अस्फोटत
आञ्चत
अहरत
अनयत
अजयत
अतरत
अक्ष्वेदत
अपचत
अवयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायम्
अभवम्
अस्फूर्छम्
अस्फोटम्
आञ्चम्
अहरम्
अनयम्
अजयम्
अतरम्
अक्ष्वेदम्
अपचम्
अवयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अध्यायाव
अभवाव
अस्फूर्छाव
अस्फोटाव
आञ्चाव
अहराव
अनयाव
अजयाव
अतराव
अक्ष्वेदाव
अपचाव
अवयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अध्यायाम
अभवाम
अस्फूर्छाम
अस्फोटाम
आञ्चाम
अहराम
अनयाम
अजयाम
अतराम
अक्ष्वेदाम
अपचाम
अवयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अध्यायत् / अध्यायद्
अभवत् / अभवद्
अस्फूर्छत् / अस्फूर्छद्
अस्फोटत् / अस्फोटद्
अहरत् / अहरद्
अनयत् / अनयद्
अजयत् / अजयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्