ध्मा - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


भ्वादिः अनिट् आकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अधमत् / अधमद्
अवात् / अवाद्
अददात् / अददाद्
अजिगात् / अजिगाद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अधमताम्
अवाताम्
अदत्ताम्
अजिगीताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अधमन्
अवुः / अवान्
अददुः
अजिगुः
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अधमः
अवाः
अददाः
अजिगाः
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अधमतम्
अवातम्
अदत्तम्
अजिगीतम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अधमत
अवात
अदत्त
अजिगीत
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अधमम्
अवाम्
अददाम्
अजिगाम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अधमाव
अवाव
अदद्व
अजिगीव
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अधमाम
अवाम
अदद्म
अजिगीम
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अददात् / अददाद्
अजिगात् / अजिगाद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजिगीताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजिगीतम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम