ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
धमति
ध्माता
ध्मास्यति
धमतात् / धमताद् / धमतु
अधमत् / अधमद्
धमेत् / धमेद्
ध्मायात् / ध्मायाद् / ध्मेयात् / ध्मेयाद्
अध्मास्यत् / अध्मास्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
धमतः
ध्मातारौ
ध्मास्यतः
धमताम्
अधमताम्
धमेताम्
ध्मायास्ताम् / ध्मेयास्ताम्
अध्मास्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
धमन्ति
ध्मातारः
ध्मास्यन्ति
धमन्तु
अधमन्
धमेयुः
ध्मायासुः / ध्मेयासुः
अध्मास्यन्
मध्यम  एकवचनम्
धमसि
ध्मातासि
ध्मास्यसि
धमतात् / धमताद् / धम
अधमः
धमेः
ध्मायाः / ध्मेयाः
अध्मास्यः
मध्यम  द्विवचनम्
धमथः
ध्मातास्थः
ध्मास्यथः
धमतम्
अधमतम्
धमेतम्
ध्मायास्तम् / ध्मेयास्तम्
अध्मास्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
धमथ
ध्मातास्थ
ध्मास्यथ
धमत
अधमत
धमेत
ध्मायास्त / ध्मेयास्त
अध्मास्यत
उत्तम  एकवचनम्
धमामि
ध्मातास्मि
ध्मास्यामि
धमानि
अधमम्
धमेयम्
ध्मायासम् / ध्मेयासम्
अध्मास्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
धमावः
ध्मातास्वः
ध्मास्यावः
धमाव
अधमाव
धमेव
ध्मायास्व / ध्मेयास्व
अध्मास्याव
उत्तम  बहुवचनम्
धमामः
ध्मातास्मः
ध्मास्यामः
धमाम
अधमाम
धमेम
ध्मायास्म / ध्मेयास्म
अध्मास्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
धमतात् / धमताद् / धमतु
अधमत् / अधमद्
ध्मायात् / ध्मायाद् / ध्मेयात् / ध्मेयाद्
अध्मास्यत् / अध्मास्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
ध्मायास्ताम् / ध्मेयास्ताम्
अध्मास्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
ध्मास्यन्ति
ध्मायासुः / ध्मेयासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
धमतात् / धमताद् / धम
ध्मायाः / ध्मेयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
ध्मायास्तम् / ध्मेयास्तम्
अध्मास्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
ध्मायास्त / ध्मेयास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
ध्मायासम् / ध्मेयासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
ध्मायास्व / ध्मेयास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
ध्मायास्म / ध्मेयास्म