ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
धमति
धमतात् / धमताद् / धमतु
अधमत् / अधमद्
धमेत् / धमेद्
प्रथम  द्विवचनम्
धमतः
धमताम्
अधमताम्
धमेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
धमन्ति
धमन्तु
अधमन्
धमेयुः
मध्यम  एकवचनम्
धमसि
धमतात् / धमताद् / धम
अधमः
धमेः
मध्यम  द्विवचनम्
धमथः
धमतम्
अधमतम्
धमेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
धमथ
धमत
अधमत
धमेत
उत्तम  एकवचनम्
धमामि
धमानि
अधमम्
धमेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
धमावः
धमाव
अधमाव
धमेव
उत्तम  बहुवचनम्
धमामः
धमाम
अधमाम
धमेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
धमतात् / धमताद् / धमतु
अधमत् / अधमद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
धमतात् / धमताद् / धम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्