दिश् - दि॒शँ॒॑ अतिसर्जने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशत् / अदिशद्
अतुदत् / अतुदद्
अतृफत् / अतृफद्
अतृम्फत् / अतृम्फद्
अचलत् / अचलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशताम्
अतुदताम्
अतृफताम्
अतृम्फताम्
अचलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशन्
अतुदन्
अतृफन्
अतृम्फन्
अचलन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशः
अतुदः
अतृफः
अतृम्फः
अचलः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशतम्
अतुदतम्
अतृफतम्
अतृम्फतम्
अचलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशत
अतुदत
अतृफत
अतृम्फत
अचलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशम्
अतुदम्
अतृफम्
अतृम्फम्
अचलम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशाव
अतुदाव
अतृफाव
अतृम्फाव
अचलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशाम
अतुदाम
अतृफाम
अतृम्फाम
अचलाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतुदत् / अतुदद्
अचलत् / अचलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्