दिश् - दि॒शँ॒॑ अतिसर्जने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


तुदादिः अनिट् शकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशत् / अदिशद्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशताम्
अदाश्नुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशन्
अदाश्नुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशः
अदाश्नोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशतम्
अदाश्नुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशत
अदाश्नुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अदिशम्
अदाश्नवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अदिशाव
अदाश्नुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अदिशाम
अदाश्नुम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्