दल् - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
चोरयताम्
यन्त्रयताम्
पारयताम्
पर्थयताम्
ताडयताम्
पुस्तयताम्
घारयताम्
चेतयताम्
यावयताम्
ज्ञापयताम् / ज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
चोरयेताम्
यन्त्रयेताम्
पारयेताम्
पर्थयेताम्
ताडयेताम्
पुस्तयेताम्
घारयेताम्
चेतयेताम्
यावयेताम्
ज्ञापयेताम् / ज्ञपयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
चोरयन्ताम्
यन्त्रयन्ताम्
पारयन्ताम्
पर्थयन्ताम्
ताडयन्ताम्
पुस्तयन्ताम्
घारयन्ताम्
चेतयन्ताम्
यावयन्ताम्
ज्ञापयन्ताम् / ज्ञपयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
चोरयस्व
यन्त्रयस्व
पारयस्व
पर्थयस्व
ताडयस्व
पुस्तयस्व
घारयस्व
चेतयस्व
यावयस्व
ज्ञापयस्व / ज्ञपयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
चोरयेथाम्
यन्त्रयेथाम्
पारयेथाम्
पर्थयेथाम्
ताडयेथाम्
पुस्तयेथाम्
घारयेथाम्
चेतयेथाम्
यावयेथाम्
ज्ञापयेथाम् / ज्ञपयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
चोरयध्वम्
यन्त्रयध्वम्
पारयध्वम्
पर्थयध्वम्
ताडयध्वम्
पुस्तयध्वम्
घारयध्वम्
चेतयध्वम्
यावयध्वम्
ज्ञापयध्वम् / ज्ञपयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
दालयै / दलै / दलयै
चोरयै
यन्त्रयै
पारयै
पर्थयै
ताडयै
पुस्तयै
घारयै
चेतयै
यावयै
ज्ञापयै / ज्ञपयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
चोरयावहै
यन्त्रयावहै
पारयावहै
पर्थयावहै
ताडयावहै
पुस्तयावहै
घारयावहै
चेतयावहै
यावयावहै
ज्ञापयावहै / ज्ञपयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै
चोरयामहै
यन्त्रयामहै
पारयामहै
पर्थयामहै
ताडयामहै
पुस्तयामहै
घारयामहै
चेतयामहै
यावयामहै
ज्ञापयामहै / ज्ञपयामहै
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
पारयताम्
ज्ञापयताम् / ज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
पारयेताम्
ज्ञापयेताम् / ज्ञपयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
पारयन्ताम्
ताडयन्ताम्
ज्ञापयन्ताम् / ज्ञपयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
ज्ञापयस्व / ज्ञपयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
पारयेथाम्
ज्ञापयेथाम् / ज्ञपयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
पारयध्वम्
ज्ञापयध्वम् / ज्ञपयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
ज्ञापयै / ज्ञपयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
पारयावहै
ज्ञापयावहै / ज्ञपयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै
पारयामहै
ज्ञापयामहै / ज्ञपयामहै