दल् - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद् / अदलयत् / अदलयद्
अदलत् / अदलद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयताम् / अदलताम् / अदलयताम्
अदलताम्
अचोरयताम्
अयन्त्रयताम्
अपारयताम्
अपर्थयताम्
अताडयताम्
अपुस्तयताम्
अघारयताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयन् / अदलन् / अदलयन्
अदलन्
अचोरयन्
अयन्त्रयन्
अपारयन्
अपर्थयन्
अताडयन्
अपुस्तयन्
अघारयन्
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयः / अदलः / अदलयः
अदलः
अचोरयः
अयन्त्रयः
अपारयः
अपर्थयः
अताडयः
अपुस्तयः
अघारयः
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयतम् / अदलतम् / अदलयतम्
अदलतम्
अचोरयतम्
अयन्त्रयतम्
अपारयतम्
अपर्थयतम्
अताडयतम्
अपुस्तयतम्
अघारयतम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयत / अदलत / अदलयत
अदलत
अचोरयत
अयन्त्रयत
अपारयत
अपर्थयत
अताडयत
अपुस्तयत
अघारयत
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयम् / अदलम् / अदलयम्
अदलम्
अचोरयम्
अयन्त्रयम्
अपारयम्
अपर्थयम्
अताडयम्
अपुस्तयम्
अघारयम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयाव / अदलाव / अदलयाव
अदलाव
अचोरयाव
अयन्त्रयाव
अपारयाव
अपर्थयाव
अताडयाव
अपुस्तयाव
अघारयाव
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयाम / अदलाम / अदलयाम
अदलाम
अचोरयाम
अयन्त्रयाम
अपारयाम
अपर्थयाम
अताडयाम
अपुस्तयाम
अघारयाम
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद् / अदलयत् / अदलयद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयताम् / अदलताम् / अदलयताम्
अपारयताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयन् / अदलन् / अदलयन्
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयः / अदलः / अदलयः
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयतम् / अदलतम् / अदलयतम्
अपारयतम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयत / अदलत / अदलयत
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अदालयम् / अदलम् / अदलयम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अदालयाव / अदलाव / अदलयाव
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयाम / अदलाम / अदलयाम
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम