दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
दालयति / दलति
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद्
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद्
दालयते / दलते
दालयताम् / दलताम्
अदालयत / अदलत
दालयेत / दलेत
प्रथम  द्विवचनम्
दालयतः / दलतः
दालयताम् / दलताम्
अदालयताम् / अदलताम्
दालयेताम् / दलेताम्
दालयेते / दलेते
दालयेताम् / दलेताम्
अदालयेताम् / अदलेताम्
दालयेयाताम् / दलेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
दालयन्ति / दलन्ति
दालयन्तु / दलन्तु
अदालयन् / अदलन्
दालयेयुः / दलेयुः
दालयन्ते / दलन्ते
दालयन्ताम् / दलन्ताम्
अदालयन्त / अदलन्त
दालयेरन् / दलेरन्
मध्यम  एकवचनम्
दालयसि / दलसि
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल
अदालयः / अदलः
दालयेः / दलेः
दालयसे / दलसे
दालयस्व / दलस्व
अदालयथाः / अदलथाः
दालयेथाः / दलेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
दालयथः / दलथः
दालयतम् / दलतम्
अदालयतम् / अदलतम्
दालयेतम् / दलेतम्
दालयेथे / दलेथे
दालयेथाम् / दलेथाम्
अदालयेथाम् / अदलेथाम्
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
दालयथ / दलथ
दालयत / दलत
अदालयत / अदलत
दालयेत / दलेत
दालयध्वे / दलध्वे
दालयध्वम् / दलध्वम्
अदालयध्वम् / अदलध्वम्
दालयेध्वम् / दलेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
दालयामि / दलामि
दालयानि / दलानि
अदालयम् / अदलम्
दालयेयम् / दलेयम्
दालये / दले
दालयै / दलै
अदालये / अदले
दालयेय / दलेय
उत्तम  द्विवचनम्
दालयावः / दलावः
दालयाव / दलाव
अदालयाव / अदलाव
दालयेव / दलेव
दालयावहे / दलावहे
दालयावहै / दलावहै
अदालयावहि / अदलावहि
दालयेवहि / दलेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
दालयामः / दलामः
दालयाम / दलाम
अदालयाम / अदलाम
दालयेम / दलेम
दालयामहे / दलामहे
दालयामहै / दलामहै
अदालयामहि / अदलामहि
दालयेमहि / दलेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयति / दलति
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद्
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद्
दालयते / दलते
दालयताम् / दलताम्
अदालयत / अदलत
प्रथमा  द्विवचनम्
दालयतः / दलतः
दालयताम् / दलताम्
अदालयताम् / अदलताम्
दालयेताम् / दलेताम्
दालयेते / दलेते
दालयेताम् / दलेताम्
अदालयेताम् / अदलेताम्
दालयेयाताम् / दलेयाताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
दालयन्ति / दलन्ति
दालयन्तु / दलन्तु
अदालयन् / अदलन्
दालयेयुः / दलेयुः
दालयन्ते / दलन्ते
दालयन्ताम् / दलन्ताम्
अदालयन्त / अदलन्त
दालयेरन् / दलेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयसि / दलसि
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल
अदालयः / अदलः
दालयसे / दलसे
दालयस्व / दलस्व
अदालयथाः / अदलथाः
दालयेथाः / दलेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयथः / दलथः
दालयतम् / दलतम्
अदालयतम् / अदलतम्
दालयेतम् / दलेतम्
दालयेथे / दलेथे
दालयेथाम् / दलेथाम्
अदालयेथाम् / अदलेथाम्
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदालयत / अदलत
दालयध्वे / दलध्वे
दालयध्वम् / दलध्वम्
अदालयध्वम् / अदलध्वम्
दालयेध्वम् / दलेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
दालयामि / दलामि
दालयानि / दलानि
अदालयम् / अदलम्
दालयेयम् / दलेयम्
अदालये / अदले
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयावः / दलावः
दालयाव / दलाव
अदालयाव / अदलाव
दालयावहे / दलावहे
दालयावहै / दलावहै
अदालयावहि / अदलावहि
दालयेवहि / दलेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयामः / दलामः
दालयाम / दलाम
अदालयाम / अदलाम
दालयामहे / दलामहे
दालयामहै / दलामहै
अदालयामहि / अदलामहि
दालयेमहि / दलेमहि