दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
दालयति / दलति / दलयति
दालयते / दलते / दलयते
दालयिता / दलिता / दलयिता
दालयिता / दलिता / दलयिता
दालयिष्यति / दलिष्यति / दलयिष्यति
दालयिष्यते / दलिष्यते / दलयिष्यते
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु / दलयतात् / दलयताद् / दलयतु
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद् / अदलयत् / अदलयद्
अदालयत / अदलत / अदलयत
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद् / दलयेत् / दलयेद्
दालयेत / दलेत / दलयेत
दाल्यात् / दाल्याद् / दल्यासिषित् / दल्यासिषिद्
दालयिषीष्ट / दलिषीयिषित / दलयिषीयिषित
अदालयिष्यत् / अदालयिष्यद् / अदलिष्यत् / अदलिष्यद् / अदलयिष्यत् / अदलयिष्यद्
अदालयिष्यत / अदलिष्यत / अदलयिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
दालयतः / दलतः / दलयतः
दालयेते / दलेते / दलयेते
दालयितारौ / दलितारौ / दलयितारौ
दालयितारौ / दलितारौ / दलयितारौ
दालयिष्यतः / दलिष्यतः / दलयिष्यतः
दालयिष्येते / दलिष्येयिते / दलयिष्येयिते
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
अदालयताम् / अदलताम् / अदलयताम्
अदालयेताम् / अदलेताम् / अदलयेताम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
दालयेयाताम् / दलेयाताम् / दलयेयाताम्
दाल्यास्ताम् / दल्यासिषिताम्
दालयिषीयास्ताम् / दलिषीयिषिषिताम् / दलयिषीयिषिषिताम्
अदालयिष्यताम् / अदलिष्यताम् / अदलयिष्यताम्
अदालयिष्येताम् / अदलिष्येयिताम् / अदलयिष्येयिताम्
प्रथम  बहुवचनम्
दालयन्ति / दलन्ति / दलयन्ति
दालयन्ते / दलन्ते / दलयन्ते
दालयितारः / दलितारः / दलयितारः
दालयितारः / दलितारः / दलयितारः
दालयिष्यन्ति / दलिष्यन्ति / दलयिष्यन्ति
दालयिष्यन्ते / दलिष्यन्ते / दलयिष्यन्ते
दालयन्तु / दलन्तु / दलयन्तु
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
अदालयन् / अदलन् / अदलयन्
अदालयन्त / अदलन्त / अदलयन्त
दालयेयुः / दलेयुः / दलयेयुः
दालयेरन् / दलेरन् / दलयेरन्
दाल्यासुः / दल्यासुः
दालयिषीरन् / दलिषीरन् / दलयिषीरन्
अदालयिष्यन् / अदलिष्यन् / अदलयिष्यन्
अदालयिष्यन्त / अदलिष्यन्त / अदलयिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
दालयसि / दलसि / दलयसि
दालयसे / दलसे / दलयसे
दालयितासि / दलितासि / दलयितासि
दालयितासे / दलितासे / दलयितासे
दालयिष्यसि / दलिष्यसि / दलयिष्यसि
दालयिष्यसे / दलिष्यसे / दलयिष्यसे
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल / दलयतात् / दलयताद् / दलय
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
अदालयः / अदलः / अदलयः
अदालयथाः / अदलथाः / अदलयथाः
दालयेः / दलेः / दलयेः
दालयेथाः / दलेथाः / दलयेथाः
दाल्याः / दल्यासिः
दालयिषीष्ठाः / दलिषीयिषिथाः / दलयिषीयिषिथाः
अदालयिष्यः / अदलिष्यः / अदलयिष्यः
अदालयिष्यथाः / अदलिष्यथाः / अदलयिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
दालयथः / दलथः / दलयथः
दालयेथे / दलेथे / दलयेथे
दालयितास्थः / दलितास्थः / दलयितास्थः
दालयितासाथे / दलितासाथे / दलयितासाथे
दालयिष्यथः / दलिष्यथः / दलयिष्यथः
दालयिष्येथे / दलिष्येयिथे / दलयिष्येयिथे
दालयतम् / दलतम् / दलयतम्
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
अदालयतम् / अदलतम् / अदलयतम्
अदालयेथाम् / अदलेथाम् / अदलयेथाम्
दालयेतम् / दलेतम् / दलयेतम्
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम् / दलयेयाथाम्
दाल्यास्तम् / दल्यासिषितम्
दालयिषीयास्थाम् / दलिषीयिषिषिथाम् / दलयिषीयिषिषिथाम्
अदालयिष्यतम् / अदलिष्यतम् / अदलयिष्यतम्
अदालयिष्येथाम् / अदलिष्येयिथाम् / अदलयिष्येयिथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
दालयथ / दलथ / दलयथ
दालयध्वे / दलध्वे / दलयध्वे
दालयितास्थ / दलितास्थ / दलयितास्थ
दालयिताध्वे / दलिताध्वे / दलयिताध्वे
दालयिष्यथ / दलिष्यथ / दलयिष्यथ
दालयिष्यध्वे / दलिष्यध्वे / दलयिष्यध्वे
दालयत / दलत / दलयत
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
अदालयत / अदलत / अदलयत
अदालयध्वम् / अदलध्वम् / अदलयध्वम्
दालयेत / दलेत / दलयेत
दालयेध्वम् / दलेध्वम् / दलयेध्वम्
दाल्यास्त / दल्यासिषित
दालयिषीध्वम् / दलिषीयिध्वम् / दलयिषीयिध्वम् / दालयिषीढ्वम्
अदालयिष्यत / अदलिष्यत / अदलयिष्यत
अदालयिष्यध्वम् / अदलिष्यध्वम् / अदलयिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
दालयामि / दलामि / दलयामि
दालये / दले / दलये
दालयितास्मि / दलितास्मि / दलयितास्मि
दालयिताहे / दलिताहे / दलयिताहे
दालयिष्यामि / दलिष्यामि / दलयिष्यामि
दालयिष्ये / दलिष्ये / दलयिष्ये
दालयानि / दलानि / दलयानि
दालयै / दलै / दलयै
अदालयम् / अदलम् / अदलयम्
अदालये / अदले / अदलये
दालयेयम् / दलेयम् / दलयेयम्
दालयेय / दलेय / दलयेय
दाल्यासम् / दल्यासम्
दालयिषीय / दलिषीय / दलयिषीय
अदालयिष्यम् / अदलिष्यम् / अदलयिष्यम्
अदालयिष्ये / अदलिष्ये / अदलयिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
दालयावः / दलावः / दलयावः
दालयावहे / दलावहे / दलयावहे
दालयितास्वः / दलितास्वः / दलयितास्वः
दालयितास्वहे / दलितास्वहे / दलयितास्वहे
दालयिष्यावः / दलिष्यावः / दलयिष्यावः
दालयिष्यावहे / दलिष्यावहे / दलयिष्यावहे
दालयाव / दलाव / दलयाव
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
अदालयाव / अदलाव / अदलयाव
अदालयावहि / अदलावहि / अदलयावहि
दालयेव / दलेव / दलयेव
दालयेवहि / दलेवहि / दलयेवहि
दाल्यास्व / दल्यासिव
दालयिषीवहि / दलिषीयिवहि / दलयिषीयिवहि
अदालयिष्याव / अदलिष्याव / अदलयिष्याव
अदालयिष्यावहि / अदलिष्यावहि / अदलयिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
दालयामः / दलामः / दलयामः
दालयामहे / दलामहे / दलयामहे
दालयितास्मः / दलितास्मः / दलयितास्मः
दालयितास्महे / दलितास्महे / दलयितास्महे
दालयिष्यामः / दलिष्यामः / दलयिष्यामः
दालयिष्यामहे / दलिष्यामहे / दलयिष्यामहे
दालयाम / दलाम / दलयाम
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै
अदालयाम / अदलाम / अदलयाम
अदालयामहि / अदलामहि / अदलयामहि
दालयेम / दलेम / दलयेम
दालयेमहि / दलेमहि / दलयेमहि
दाल्यास्म / दल्यासिम
दाल्यिषीमहि / दलिषीयिमहि / दल्यिषीयिमहि
अदालयिष्याम / अदलिष्याम / अदलयिष्याम
अदालयिष्यामहि / अदलिष्यामहि / अदलयिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयति / दलति / दलयति
दालयते / दलते / दलयते
दालयिता / दलिता / दलयिता
दालयिता / दलिता / दलयिता
दालयिष्यति / दलिष्यति / दलयिष्यति
दालयिष्यते / दलिष्यते / दलयिष्यते
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु / दलयतात् / दलयताद् / दलयतु
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद् / अदलयत् / अदलयद्
अदालयत / अदलत / अदलयत
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद् / दलयेत् / दलयेद्
दालयेत / दलेत / दलयेत
दाल्यात् / दाल्याद् / दल्यासिषित् / दल्यासिषिद्
दालयिषीष्ट / दलिषीयिषित / दलयिषीयिषित
अदालयिष्यत् / अदालयिष्यद् / अदलिष्यत् / अदलिष्यद् / अदलयिष्यत् / अदलयिष्यद्
अदालयिष्यत / अदलिष्यत / अदलयिष्यत
प्रथमा  द्विवचनम्
दालयतः / दलतः / दलयतः
दालयेते / दलेते / दलयेते
दालयितारौ / दलितारौ / दलयितारौ
दालयितारौ / दलितारौ / दलयितारौ
दालयिष्यतः / दलिष्यतः / दलयिष्यतः
दालयिष्येते / दलिष्येयिते / दलयिष्येयिते
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
अदालयताम् / अदलताम् / अदलयताम्
अदालयेताम् / अदलेताम् / अदलयेताम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
दालयेयाताम् / दलेयाताम् / दलयेयाताम्
दाल्यास्ताम् / दल्यासिषिताम्
दालयिषीयास्ताम् / दलिषीयिषिषिताम् / दलयिषीयिषिषिताम्
अदालयिष्यताम् / अदलिष्यताम् / अदलयिष्यताम्
अदालयिष्येताम् / अदलिष्येयिताम् / अदलयिष्येयिताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
दालयन्ति / दलन्ति / दलयन्ति
दालयन्ते / दलन्ते / दलयन्ते
दालयितारः / दलितारः / दलयितारः
दालयितारः / दलितारः / दलयितारः
दालयिष्यन्ति / दलिष्यन्ति / दलयिष्यन्ति
दालयिष्यन्ते / दलिष्यन्ते / दलयिष्यन्ते
दालयन्तु / दलन्तु / दलयन्तु
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
अदालयन् / अदलन् / अदलयन्
अदालयन्त / अदलन्त / अदलयन्त
दालयेयुः / दलेयुः / दलयेयुः
दालयेरन् / दलेरन् / दलयेरन्
दाल्यासुः / दल्यासुः
दालयिषीरन् / दलिषीरन् / दलयिषीरन्
अदालयिष्यन् / अदलिष्यन् / अदलयिष्यन्
अदालयिष्यन्त / अदलिष्यन्त / अदलयिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयसि / दलसि / दलयसि
दालयसे / दलसे / दलयसे
दालयितासि / दलितासि / दलयितासि
दालयितासे / दलितासे / दलयितासे
दालयिष्यसि / दलिष्यसि / दलयिष्यसि
दालयिष्यसे / दलिष्यसे / दलयिष्यसे
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल / दलयतात् / दलयताद् / दलय
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
अदालयः / अदलः / अदलयः
अदालयथाः / अदलथाः / अदलयथाः
दालयेः / दलेः / दलयेः
दालयेथाः / दलेथाः / दलयेथाः
दाल्याः / दल्यासिः
दालयिषीष्ठाः / दलिषीयिषिथाः / दलयिषीयिषिथाः
अदालयिष्यः / अदलिष्यः / अदलयिष्यः
अदालयिष्यथाः / अदलिष्यथाः / अदलयिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयथः / दलथः / दलयथः
दालयेथे / दलेथे / दलयेथे
दालयितास्थः / दलितास्थः / दलयितास्थः
दालयितासाथे / दलितासाथे / दलयितासाथे
दालयिष्यथः / दलिष्यथः / दलयिष्यथः
दालयिष्येथे / दलिष्येयिथे / दलयिष्येयिथे
दालयतम् / दलतम् / दलयतम्
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
अदालयतम् / अदलतम् / अदलयतम्
अदालयेथाम् / अदलेथाम् / अदलयेथाम्
दालयेतम् / दलेतम् / दलयेतम्
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम् / दलयेयाथाम्
दाल्यास्तम् / दल्यासिषितम्
दालयिषीयास्थाम् / दलिषीयिषिषिथाम् / दलयिषीयिषिषिथाम्
अदालयिष्यतम् / अदलिष्यतम् / अदलयिष्यतम्
अदालयिष्येथाम् / अदलिष्येयिथाम् / अदलयिष्येयिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयथ / दलथ / दलयथ
दालयध्वे / दलध्वे / दलयध्वे
दालयितास्थ / दलितास्थ / दलयितास्थ
दालयिताध्वे / दलिताध्वे / दलयिताध्वे
दालयिष्यथ / दलिष्यथ / दलयिष्यथ
दालयिष्यध्वे / दलिष्यध्वे / दलयिष्यध्वे
दालयत / दलत / दलयत
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
अदालयत / अदलत / अदलयत
अदालयध्वम् / अदलध्वम् / अदलयध्वम्
दालयेत / दलेत / दलयेत
दालयेध्वम् / दलेध्वम् / दलयेध्वम्
दाल्यास्त / दल्यासिषित
दालयिषीध्वम् / दलिषीयिध्वम् / दलयिषीयिध्वम् / दालयिषीढ्वम्
अदालयिष्यत / अदलिष्यत / अदलयिष्यत
अदालयिष्यध्वम् / अदलिष्यध्वम् / अदलयिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
दालयामि / दलामि / दलयामि
दालये / दले / दलये
दालयितास्मि / दलितास्मि / दलयितास्मि
दालयिताहे / दलिताहे / दलयिताहे
दालयिष्यामि / दलिष्यामि / दलयिष्यामि
दालयिष्ये / दलिष्ये / दलयिष्ये
दालयानि / दलानि / दलयानि
दालयै / दलै / दलयै
अदालयम् / अदलम् / अदलयम्
अदालये / अदले / अदलये
दालयेयम् / दलेयम् / दलयेयम्
दालयेय / दलेय / दलयेय
दाल्यासम् / दल्यासम्
दालयिषीय / दलिषीय / दलयिषीय
अदालयिष्यम् / अदलिष्यम् / अदलयिष्यम्
अदालयिष्ये / अदलिष्ये / अदलयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयावः / दलावः / दलयावः
दालयावहे / दलावहे / दलयावहे
दालयितास्वः / दलितास्वः / दलयितास्वः
दालयितास्वहे / दलितास्वहे / दलयितास्वहे
दालयिष्यावः / दलिष्यावः / दलयिष्यावः
दालयिष्यावहे / दलिष्यावहे / दलयिष्यावहे
दालयाव / दलाव / दलयाव
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
अदालयाव / अदलाव / अदलयाव
अदालयावहि / अदलावहि / अदलयावहि
दालयेव / दलेव / दलयेव
दालयेवहि / दलेवहि / दलयेवहि
दाल्यास्व / दल्यासिव
दालयिषीवहि / दलिषीयिवहि / दलयिषीयिवहि
अदालयिष्याव / अदलिष्याव / अदलयिष्याव
अदालयिष्यावहि / अदलिष्यावहि / अदलयिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयामः / दलामः / दलयामः
दालयामहे / दलामहे / दलयामहे
दालयितास्मः / दलितास्मः / दलयितास्मः
दालयितास्महे / दलितास्महे / दलयितास्महे
दालयिष्यामः / दलिष्यामः / दलयिष्यामः
दालयिष्यामहे / दलिष्यामहे / दलयिष्यामहे
दालयाम / दलाम / दलयाम
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै
अदालयाम / अदलाम / अदलयाम
अदालयामहि / अदलामहि / अदलयामहि
दालयेम / दलेम / दलयेम
दालयेमहि / दलेमहि / दलयेमहि
दाल्यास्म / दल्यासिम
दाल्यिषीमहि / दलिषीयिमहि / दल्यिषीयिमहि
अदालयिष्याम / अदलिष्याम / अदलयिष्याम
अदालयिष्यामहि / अदलिष्यामहि / अदलयिष्यामहि