दंश् - दं॒शँ॑ दशने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


भ्वादिः अनिट् शकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदशत् / अदशद्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
अदिशत् / अदिशद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अदशताम्
अदाश्नुताम्
अदिशताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अदशन्
अदाश्नुवन्
अदिशन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदशः
अदाश्नोः
अदिशः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अदशतम्
अदाश्नुतम्
अदिशतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अदशत
अदाश्नुत
अदिशत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अदशम्
अदाश्नवम्
अदिशम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अदशाव
अदाश्नुव
अदिशाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अदशाम
अदाश्नुम
अदिशाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अदशत् / अदशद्
अदाश्नोत् / अदाश्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्