त्रन्द् - भ्वादिः - त्र॑दिँ॑ चेष्टायाम् शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
त्रन्दति
त्रन्दिता
त्रन्दिष्यति
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्दतु
अत्रन्दत् / अत्रन्दद्
त्रन्देत् / त्रन्देद्
त्रन्द्यात् / त्रन्द्याद्
अत्रन्दिष्यत् / अत्रन्दिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
त्रन्दतः
त्रन्दितारौ
त्रन्दिष्यतः
त्रन्दताम्
अत्रन्दताम्
त्रन्देताम्
त्रन्द्यास्ताम्
अत्रन्दिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
त्रन्दन्ति
त्रन्दितारः
त्रन्दिष्यन्ति
त्रन्दन्तु
अत्रन्दन्
त्रन्देयुः
त्रन्द्यासुः
अत्रन्दिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
त्रन्दसि
त्रन्दितासि
त्रन्दिष्यसि
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्द
अत्रन्दः
त्रन्देः
त्रन्द्याः
अत्रन्दिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
त्रन्दथः
त्रन्दितास्थः
त्रन्दिष्यथः
त्रन्दतम्
अत्रन्दतम्
त्रन्देतम्
त्रन्द्यास्तम्
अत्रन्दिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
त्रन्दथ
त्रन्दितास्थ
त्रन्दिष्यथ
त्रन्दत
अत्रन्दत
त्रन्देत
त्रन्द्यास्त
अत्रन्दिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
त्रन्दामि
त्रन्दितास्मि
त्रन्दिष्यामि
त्रन्दानि
अत्रन्दम्
त्रन्देयम्
त्रन्द्यासम्
अत्रन्दिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
त्रन्दावः
त्रन्दितास्वः
त्रन्दिष्यावः
त्रन्दाव
अत्रन्दाव
त्रन्देव
त्रन्द्यास्व
अत्रन्दिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
त्रन्दामः
त्रन्दितास्मः
त्रन्दिष्यामः
त्रन्दाम
अत्रन्दाम
त्रन्देम
त्रन्द्यास्म
अत्रन्दिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
त्रन्दिष्यति
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्दतु
अत्रन्दत् / अत्रन्दद्
त्रन्देत् / त्रन्देद्
त्रन्द्यात् / त्रन्द्याद्
अत्रन्दिष्यत् / अत्रन्दिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
त्रन्दितारौ
त्रन्दिष्यतः
अत्रन्दताम्
त्रन्द्यास्ताम्
अत्रन्दिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
त्रन्दन्ति
त्रन्दितारः
त्रन्दिष्यन्ति
अत्रन्दिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
त्रन्दितासि
त्रन्दिष्यसि
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्द
अत्रन्दिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
त्रन्दितास्थः
त्रन्दिष्यथः
अत्रन्दतम्
त्रन्द्यास्तम्
अत्रन्दिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
त्रन्दितास्थ
त्रन्दिष्यथ
अत्रन्दिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
त्रन्दितास्मि
त्रन्दिष्यामि
अत्रन्दिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
त्रन्दितास्वः
त्रन्दिष्यावः
अत्रन्दिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
त्रन्दितास्मः
त्रन्दिष्यामः
अत्रन्दिष्याम