तृण् - तनादिः - तृ॑णुँ॒॑ अदने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
तर्णोति
तर्णुते
तर्णिता
तर्णिता
तर्णिष्यति
तर्णिष्यते
तर्णुतात् / तर्णुताद् / तर्णोतु
तर्णुताम्
अतर्णोत् / अतर्णोद्
अतर्णुत
तर्णुयात् / तर्णुयाद्
तर्ण्वीत
तृण्यात् / तृण्याद्
तर्णिषीष्ट
अतर्णिष्यत् / अतर्णिष्यद्
अतर्णिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
तर्णुतः
तर्ण्वाते
तर्णितारौ
तर्णितारौ
तर्णिष्यतः
तर्णिष्येते
तर्णुताम्
तर्ण्वाताम्
अतर्णुताम्
अतर्ण्वाताम्
तर्णुयाताम्
तर्ण्वीयाताम्
तृण्यास्ताम्
तर्णिषीयास्ताम्
अतर्णिष्यताम्
अतर्णिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
तर्ण्वन्ति
तर्ण्वते
तर्णितारः
तर्णितारः
तर्णिष्यन्ति
तर्णिष्यन्ते
तर्ण्वन्तु
तर्ण्वताम्
अतर्ण्वन्
अतर्ण्वत
तर्णुयुः
तर्ण्वीरन्
तृण्यासुः
तर्णिषीरन्
अतर्णिष्यन्
अतर्णिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
तर्णोषि
तर्णुषे
तर्णितासि
तर्णितासे
तर्णिष्यसि
तर्णिष्यसे
तर्णुतात् / तर्णुताद् / तर्णु
तर्णुष्व
अतर्णोः
अतर्णुथाः
तर्णुयाः
तर्ण्वीथाः
तृण्याः
तर्णिषीष्ठाः
अतर्णिष्यः
अतर्णिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
तर्णुथः
तर्ण्वाथे
तर्णितास्थः
तर्णितासाथे
तर्णिष्यथः
तर्णिष्येथे
तर्णुतम्
तर्ण्वाथाम्
अतर्णुतम्
अतर्ण्वाथाम्
तर्णुयातम्
तर्ण्वीयाथाम्
तृण्यास्तम्
तर्णिषीयास्थाम्
अतर्णिष्यतम्
अतर्णिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
तर्णुथ
तर्णुध्वे
तर्णितास्थ
तर्णिताध्वे
तर्णिष्यथ
तर्णिष्यध्वे
तर्णुत
तर्णुध्वम्
अतर्णुत
अतर्णुध्वम्
तर्णुयात
तर्ण्वीध्वम्
तृण्यास्त
तर्णिषीध्वम्
अतर्णिष्यत
अतर्णिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
तर्णोमि
तर्ण्वे
तर्णितास्मि
तर्णिताहे
तर्णिष्यामि
तर्णिष्ये
तर्णवानि
तर्णवै
अतर्णवम्
अतर्ण्वि
तर्णुयाम्
तर्ण्वीय
तृण्यासम्
तर्णिषीय
अतर्णिष्यम्
अतर्णिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
तर्णुवः
तर्णुवहे
तर्णितास्वः
तर्णितास्वहे
तर्णिष्यावः
तर्णिष्यावहे
तर्णवाव
तर्णवावहै
अतर्णुव
अतर्णुवहि
तर्णुयाव
तर्ण्वीवहि
तृण्यास्व
तर्णिषीवहि
अतर्णिष्याव
अतर्णिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
तर्णुमः
तर्णुमहे
तर्णितास्मः
तर्णितास्महे
तर्णिष्यामः
तर्णिष्यामहे
तर्णवाम
तर्णवामहै
अतर्णुम
अतर्णुमहि
तर्णुयाम
तर्ण्वीमहि
तृण्यास्म
तृणिषीमहि
अतर्णिष्याम
अतर्णिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
तर्णुतात् / तर्णुताद् / तर्णोतु
अतर्णोत् / अतर्णोद्
तर्णुयात् / तर्णुयाद्
तृण्यात् / तृण्याद्
अतर्णिष्यत् / अतर्णिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
तर्णिष्येते
तर्ण्वाताम्
अतर्णुताम्
अतर्ण्वाताम्
तर्ण्वीयाताम्
तर्णिषीयास्ताम्
अतर्णिष्यताम्
अतर्णिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
तर्ण्वन्ति
तर्णिष्यन्ति
तर्णिष्यन्ते
अतर्णिष्यन्
अतर्णिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
तर्णुतात् / तर्णुताद् / तर्णु
अतर्णिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
तर्णितास्थः
तर्णितासाथे
तर्णिष्येथे
तर्ण्वाथाम्
अतर्ण्वाथाम्
तर्ण्वीयाथाम्
तर्णिषीयास्थाम्
अतर्णिष्यतम्
अतर्णिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
तर्णिताध्वे
तर्णिष्यध्वे
अतर्णुध्वम्
अतर्णिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
तर्णितास्मि
तर्णिष्यामि
अतर्णिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
तर्णितास्वः
तर्णितास्वहे
तर्णिष्यावः
तर्णिष्यावहे
अतर्णिष्याव
अतर्णिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
तर्णितास्मः
तर्णितास्महे
तर्णिष्यामः
तर्णिष्यामहे
अतर्णिष्याम
अतर्णिष्यामहि