तुद् - तु॒दँ॒॑ व्यथने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतुदत् / अतुदद्
अदिशत् / अदिशद्
अतृफत् / अतृफद्
अतृम्फत् / अतृम्फद्
अचलत् / अचलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अतुदताम्
अदिशताम्
अतृफताम्
अतृम्फताम्
अचलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अतुदन्
अदिशन्
अतृफन्
अतृम्फन्
अचलन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अतुदः
अदिशः
अतृफः
अतृम्फः
अचलः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अतुदतम्
अदिशतम्
अतृफतम्
अतृम्फतम्
अचलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अतुदत
अदिशत
अतृफत
अतृम्फत
अचलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अतुदम्
अदिशम्
अतृफम्
अतृम्फम्
अचलम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अतुदाव
अदिशाव
अतृफाव
अतृम्फाव
अचलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अतुदाम
अदिशाम
अतृफाम
अतृम्फाम
अचलाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतुदत् / अतुदद्
अचलत् / अचलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्