तुद् - तुदादिः - तु॒दँ॒॑ व्यथने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
तुदति
तुदते
तोत्ता
तोत्ता
तोत्स्यति
तोत्स्यते
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
तुदताम्
अतुदत् / अतुदद्
अतुदत
तुदेत् / तुदेद्
तुदेत
तुद्यात् / तुद्याद्
तुत्सीष्ट
अतोत्स्यत् / अतोत्स्यद्
अतोत्स्यत
प्रथम  द्विवचनम्
तुदतः
तुदेते
तोत्तारौ
तोत्तारौ
तोत्स्यतः
तोत्स्येते
तुदताम्
तुदेताम्
अतुदताम्
अतुदेताम्
तुदेताम्
तुदेयाताम्
तुद्यास्ताम्
तुत्सीयास्ताम्
अतोत्स्यताम्
अतोत्स्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
तुदन्ति
तुदन्ते
तोत्तारः
तोत्तारः
तोत्स्यन्ति
तोत्स्यन्ते
तुदन्तु
तुदन्ताम्
अतुदन्
अतुदन्त
तुदेयुः
तुदेरन्
तुद्यासुः
तुत्सीरन्
अतोत्स्यन्
अतोत्स्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
तुदसि
तुदसे
तोत्तासि
तोत्तासे
तोत्स्यसि
तोत्स्यसे
तुदतात् / तुदताद् / तुद
तुदस्व
अतुदः
अतुदथाः
तुदेः
तुदेथाः
तुद्याः
तुत्सीष्ठाः
अतोत्स्यः
अतोत्स्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
तुदथः
तुदेथे
तोत्तास्थः
तोत्तासाथे
तोत्स्यथः
तोत्स्येथे
तुदतम्
तुदेथाम्
अतुदतम्
अतुदेथाम्
तुदेतम्
तुदेयाथाम्
तुद्यास्तम्
तुत्सीयास्थाम्
अतोत्स्यतम्
अतोत्स्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
तुदथ
तुदध्वे
तोत्तास्थ
तोत्ताध्वे
तोत्स्यथ
तोत्स्यध्वे
तुदत
तुदध्वम्
अतुदत
अतुदध्वम्
तुदेत
तुदेध्वम्
तुद्यास्त
तुत्सीध्वम्
अतोत्स्यत
अतोत्स्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
तुदामि
तुदे
तोत्तास्मि
तोत्ताहे
तोत्स्यामि
तोत्स्ये
तुदानि
तुदै
अतुदम्
अतुदे
तुदेयम्
तुदेय
तुद्यासम्
तुत्सीय
अतोत्स्यम्
अतोत्स्ये
उत्तम  द्विवचनम्
तुदावः
तुदावहे
तोत्तास्वः
तोत्तास्वहे
तोत्स्यावः
तोत्स्यावहे
तुदाव
तुदावहै
अतुदाव
अतुदावहि
तुदेव
तुदेवहि
तुद्यास्व
तुत्सीवहि
अतोत्स्याव
अतोत्स्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
तुदामः
तुदामहे
तोत्तास्मः
तोत्तास्महे
तोत्स्यामः
तोत्स्यामहे
तुदाम
तुदामहै
अतुदाम
अतुदामहि
तुदेम
तुदेमहि
तुद्यास्म
तुत्सीमहि
अतोत्स्याम
अतोत्स्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
अतुदत् / अतुदद्
तुदेत् / तुदेद्
तुद्यात् / तुद्याद्
अतोत्स्यत् / अतोत्स्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
तुत्सीयास्ताम्
अतोत्स्यताम्
अतोत्स्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
तोत्स्यन्ति
तोत्स्यन्ते
अतोत्स्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
तुदतात् / तुदताद् / तुद
अतोत्स्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
तुत्सीयास्थाम्
अतोत्स्यतम्
अतोत्स्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
तोत्स्यध्वे
अतोत्स्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
तोत्तास्वहे
तोत्स्यावहे
अतोत्स्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
तोत्तास्महे
तोत्स्यामहे
अतोत्स्यामहि