तुद् - तुदादिः - तु॒दँ॒॑ व्यथने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
तुदति
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
अतुदत् / अतुदद्
तुदेत् / तुदेद्
तुदते
तुदताम्
अतुदत
तुदेत
प्रथम  द्विवचनम्
तुदतः
तुदताम्
अतुदताम्
तुदेताम्
तुदेते
तुदेताम्
अतुदेताम्
तुदेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
तुदन्ति
तुदन्तु
अतुदन्
तुदेयुः
तुदन्ते
तुदन्ताम्
अतुदन्त
तुदेरन्
मध्यम  एकवचनम्
तुदसि
तुदतात् / तुदताद् / तुद
अतुदः
तुदेः
तुदसे
तुदस्व
अतुदथाः
तुदेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
तुदथः
तुदतम्
अतुदतम्
तुदेतम्
तुदेथे
तुदेथाम्
अतुदेथाम्
तुदेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
तुदथ
तुदत
अतुदत
तुदेत
तुदध्वे
तुदध्वम्
अतुदध्वम्
तुदेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
तुदामि
तुदानि
अतुदम्
तुदेयम्
तुदे
तुदै
अतुदे
तुदेय
उत्तम  द्विवचनम्
तुदावः
तुदाव
अतुदाव
तुदेव
तुदावहे
तुदावहै
अतुदावहि
तुदेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
तुदामः
तुदाम
अतुदाम
तुदेम
तुदामहे
तुदामहै
अतुदामहि
तुदेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
अतुदत् / अतुदद्
तुदेत् / तुदेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
तुदतात् / तुदताद् / तुद
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्