चम् - च॑मुँ॑ भक्षणे न मित् १९५१ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


स्वादिः सेट् मकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अचम्नोत् / अचम्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अचम्नुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अचम्नुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अचम्नोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अचम्नुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अचम्नुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अचम्नवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अचम्नुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अचम्नुम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अचम्नोत् / अचम्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्