चकास् - च॑का॑सृँ॑ दीप्तौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अचकात् / अचकाद्
अवेत् / अवेद्
अवात् / अवाद्
अवक् / अवग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्ताम्
अवीताम्
अवाताम्
अवक्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकासुः
अवियन्
अवुः / अवान्
अवचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अचकाः / अचकात् / अचकाद्
अवेः
अवाः
अवक् / अवग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्तम्
अवीतम्
अवातम्
अवक्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकास्त
अवीत
अवात
अवक्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अचकासम्
अवयम्
अवाम्
अवचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्व
अवीव
अवाव
अवच्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकास्म
अवीम
अवाम
अवच्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अचकाः / अचकात् / अचकाद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्