चकास् - च॑का॑सृँ॑ दीप्तौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


अदादिः सेट् सकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अचकात् / अचकाद्
अहिनत् / अहिनद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्ताम्
अहिंस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकासुः
अहिंसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अचकाः / अचकात् / अचकाद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्तम्
अहिंस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकास्त
अहिंस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अचकासम्
अहिनसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अचकास्व
अहिंस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अचकास्म
अहिंस्म
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अचकाः / अचकात् / अचकाद्
अहिनः / अहिनत् / अहिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्