गॄ - गॄ॑ शब्दे शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्


क्र्यादिः सेट् ॠकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गरिता / गरीता
तरिता / तरीता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितारौ / गरीतारौ
तरितारौ / तरीतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितारः / गरीतारः
तरितारः / तरीतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गरितासि / गरीतासि
तरितासि / तरीतासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्थः / गरीतास्थः
तरितास्थः / तरीतास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्थ / गरीतास्थ
तरितास्थ / तरीतास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
गरितास्मि / गरीतास्मि
तरितास्मि / तरीतास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्वः / गरीतास्वः
तरितास्वः / तरीतास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्मः / गरीतास्मः
तरितास्मः / तरीतास्मः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गरिता / गरीता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितारौ / गरीतारौ
तरितारौ / तरीतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितारः / गरीतारः
तरितारः / तरीतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गरितासि / गरीतासि
तरितासि / तरीतासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्थः / गरीतास्थः
तरितास्थः / तरीतास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्थ / गरीतास्थ
तरितास्थ / तरीतास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
गरितास्मि / गरीतास्मि
तरितास्मि / तरीतास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्वः / गरीतास्वः
तरितास्वः / तरीतास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्मः / गरीतास्मः
तरितास्मः / तरीतास्मः