गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
गृणाति
गरिता / गरीता
गरिष्यति / गरीष्यति
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणातु
अगृणात् / अगृणाद्
गृणीयात् / गृणीयाद्
गीर्यात् / गीर्याद्
अगरिष्यत् / अगरिष्यद् / अगरीष्यत् / अगरीष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
गृणीतः
गरितारौ / गरीतारौ
गरिष्यतः / गरीष्यतः
गृणीताम्
अगृणीताम्
गृणीयाताम्
गीर्यास्ताम्
अगरिष्यताम् / अगरीष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
गृणन्ति
गरितारः / गरीतारः
गरिष्यन्ति / गरीष्यन्ति
गृणन्तु
अगृणन्
गृणीयुः
गीर्यासुः
अगरिष्यन् / अगरीष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
गृणासि
गरितासि / गरीतासि
गरिष्यसि / गरीष्यसि
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणीहि
अगृणाः
गृणीयाः
गीर्याः
अगरिष्यः / अगरीष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
गृणीथः
गरितास्थः / गरीतास्थः
गरिष्यथः / गरीष्यथः
गृणीतम्
अगृणीतम्
गृणीयातम्
गीर्यास्तम्
अगरिष्यतम् / अगरीष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
गृणीथ
गरितास्थ / गरीतास्थ
गरिष्यथ / गरीष्यथ
गृणीत
अगृणीत
गृणीयात
गीर्यास्त
अगरिष्यत / अगरीष्यत
उत्तम  एकवचनम्
गृणामि
गरितास्मि / गरीतास्मि
गरिष्यामि / गरीष्यामि
गृणानि
अगृणाम्
गृणीयाम्
गीर्यासम्
अगरिष्यम् / अगरीष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
गृणीवः
गरितास्वः / गरीतास्वः
गरिष्यावः / गरीष्यावः
गृणाव
अगृणीव
गृणीयाव
गीर्यास्व
अगरिष्याव / अगरीष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
गृणीमः
गरितास्मः / गरीतास्मः
गरिष्यामः / गरीष्यामः
गृणाम
अगृणीम
गृणीयाम
गीर्यास्म
अगरिष्याम / अगरीष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गरिता / गरीता
गरिष्यति / गरीष्यति
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणातु
अगृणात् / अगृणाद्
गृणीयात् / गृणीयाद्
गीर्यात् / गीर्याद्
अगरिष्यत् / अगरिष्यद् / अगरीष्यत् / अगरीष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
गरितारौ / गरीतारौ
गरिष्यतः / गरीष्यतः
अगरिष्यताम् / अगरीष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
गरितारः / गरीतारः
गरिष्यन्ति / गरीष्यन्ति
अगरिष्यन् / अगरीष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गरितासि / गरीतासि
गरिष्यसि / गरीष्यसि
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणीहि
अगरिष्यः / अगरीष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्थः / गरीतास्थः
गरिष्यथः / गरीष्यथः
अगरिष्यतम् / अगरीष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्थ / गरीतास्थ
गरिष्यथ / गरीष्यथ
अगरिष्यत / अगरीष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
गरितास्मि / गरीतास्मि
गरिष्यामि / गरीष्यामि
अगरिष्यम् / अगरीष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
गरितास्वः / गरीतास्वः
गरिष्यावः / गरीष्यावः
अगरिष्याव / अगरीष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
गरितास्मः / गरीतास्मः
गरिष्यामः / गरीष्यामः
अगरिष्याम / अगरीष्याम