गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
गोपायति
गोपायिता / गोपिता / गोप्ता
गोपायिष्यति / गोपिष्यति / गोप्स्यति
गोपायतात् / गोपायताद् / गोपायतु
अगोपायत् / अगोपायद्
गोपायेत् / गोपायेद्
गोपाय्यात् / गोपाय्याद् / गुप्यासित् / गुप्यासिद् / गुप्यास्सित् / गुप्यास्सिद् / गुप्यात् / गुप्याद्
अगोपायिष्यत् / अगोपायिष्यद् / अगोपिष्यत् / अगोपिष्यद् / अगोप्स्यत् / अगोप्स्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
गोपायतः
गोपायितारौ / गोपितारौ / गोप्तारौ
गोपायिष्यतः / गोपिष्यतः / गोप्स्यतः
गोपायताम्
अगोपायताम्
गोपायेताम्
गोपाय्यास्ताम् / गुप्यासिष्टाम् / गुप्यास्सिताम् / गुप्यास्ताम्
अगोपायिष्यताम् / अगोपिष्यताम् / अगोप्स्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
गोपायन्ति
गोपायितारः / गोपितारः / गोप्तारः
गोपायिष्यन्ति / गोपिष्यन्ति / गोप्स्यन्ति
गोपायन्तु
अगोपायन्
गोपायेयुः
गोपाय्यासुः / गुप्यासुः
अगोपायिष्यन् / अगोपिष्यन् / अगोप्स्यन्
मध्यम  एकवचनम्
गोपायसि
गोपायितासि / गोपितासि / गोप्तासि
गोपायिष्यसि / गोपिष्यसि / गोप्स्यसि
गोपायतात् / गोपायताद् / गोपाय
अगोपायः
गोपायेः
गोपाय्याः / गुप्यासिः / गुप्याः
अगोपायिष्यः / अगोपिष्यः / अगोप्स्यः
मध्यम  द्विवचनम्
गोपायथः
गोपायितास्थः / गोपितास्थः / गोप्तास्थः
गोपायिष्यथः / गोपिष्यथः / गोप्स्यथः
गोपायतम्
अगोपायतम्
गोपायेतम्
गोपाय्यास्तम् / गुप्यासिष्टम् / गुप्यास्सितम् / गुप्यास्तम्
अगोपायिष्यतम् / अगोपिष्यतम् / अगोप्स्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
गोपायथ
गोपायितास्थ / गोपितास्थ / गोप्तास्थ
गोपायिष्यथ / गोपिष्यथ / गोप्स्यथ
गोपायत
अगोपायत
गोपायेत
गोपाय्यास्त / गुप्यासिष्ट / गुप्यास्सित / गुप्यास्त
अगोपायिष्यत / अगोपिष्यत / अगोप्स्यत
उत्तम  एकवचनम्
गोपायामि
गोपायितास्मि / गोपितास्मि / गोप्तास्मि
गोपायिष्यामि / गोपिष्यामि / गोप्स्यामि
गोपायानि
अगोपायम्
गोपायेयम्
गोपाय्यासम् / गुप्यासम्
अगोपायिष्यम् / अगोपिष्यम् / अगोप्स्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
गोपायावः
गोपायितास्वः / गोपितास्वः / गोप्तास्वः
गोपायिष्यावः / गोपिष्यावः / गोप्स्यावः
गोपायाव
अगोपायाव
गोपायेव
गोपाय्यास्व / गुप्यासिव / गुप्यास्व
अगोपायिष्याव / अगोपिष्याव / अगोप्स्याव
उत्तम  बहुवचनम्
गोपायामः
गोपायितास्मः / गोपितास्मः / गोप्तास्मः
गोपायिष्यामः / गोपिष्यामः / गोप्स्यामः
गोपायाम
अगोपायाम
गोपायेम
गोपाय्यास्म / गुप्यासिम / गुप्यास्म
अगोपायिष्याम / अगोपिष्याम / अगोप्स्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गोपायिता / गोपिता / गोप्ता
गोपायिष्यति / गोपिष्यति / गोप्स्यति
गोपायतात् / गोपायताद् / गोपायतु
अगोपायत् / अगोपायद्
गोपायेत् / गोपायेद्
गोपाय्यात् / गोपाय्याद् / गुप्यासित् / गुप्यासिद् / गुप्यास्सित् / गुप्यास्सिद् / गुप्यात् / गुप्याद्
अगोपायिष्यत् / अगोपायिष्यद् / अगोपिष्यत् / अगोपिष्यद् / अगोप्स्यत् / अगोप्स्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
गोपायितारौ / गोपितारौ / गोप्तारौ
गोपायिष्यतः / गोपिष्यतः / गोप्स्यतः
अगोपायताम्
गोपाय्यास्ताम् / गुप्यासिष्टाम् / गुप्यास्सिताम् / गुप्यास्ताम्
अगोपायिष्यताम् / अगोपिष्यताम् / अगोप्स्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
गोपायितारः / गोपितारः / गोप्तारः
गोपायिष्यन्ति / गोपिष्यन्ति / गोप्स्यन्ति
गोपाय्यासुः / गुप्यासुः
अगोपायिष्यन् / अगोपिष्यन् / अगोप्स्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गोपायितासि / गोपितासि / गोप्तासि
गोपायिष्यसि / गोपिष्यसि / गोप्स्यसि
गोपायतात् / गोपायताद् / गोपाय
गोपाय्याः / गुप्यासिः / गुप्याः
अगोपायिष्यः / अगोपिष्यः / अगोप्स्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
गोपायितास्थः / गोपितास्थः / गोप्तास्थः
गोपायिष्यथः / गोपिष्यथः / गोप्स्यथः
गोपाय्यास्तम् / गुप्यासिष्टम् / गुप्यास्सितम् / गुप्यास्तम्
अगोपायिष्यतम् / अगोपिष्यतम् / अगोप्स्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
गोपायितास्थ / गोपितास्थ / गोप्तास्थ
गोपायिष्यथ / गोपिष्यथ / गोप्स्यथ
गोपाय्यास्त / गुप्यासिष्ट / गुप्यास्सित / गुप्यास्त
अगोपायिष्यत / अगोपिष्यत / अगोप्स्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
गोपायितास्मि / गोपितास्मि / गोप्तास्मि
गोपायिष्यामि / गोपिष्यामि / गोप्स्यामि
गोपाय्यासम् / गुप्यासम्
अगोपायिष्यम् / अगोपिष्यम् / अगोप्स्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
गोपायितास्वः / गोपितास्वः / गोप्तास्वः
गोपायिष्यावः / गोपिष्यावः / गोप्स्यावः
गोपाय्यास्व / गुप्यासिव / गुप्यास्व
अगोपायिष्याव / अगोपिष्याव / अगोप्स्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
गोपायितास्मः / गोपितास्मः / गोप्तास्मः
गोपायिष्यामः / गोपिष्यामः / गोप्स्यामः
गोपाय्यास्म / गुप्यासिम / गुप्यास्म
अगोपायिष्याम / अगोपिष्याम / अगोप्स्याम