गुप् - दिवादिः - गु॑पँ॑ व्याकुलत्वे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
गुप्यति
गोपिता
गोपिष्यति
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्यतु
अगुप्यत् / अगुप्यद्
गुप्येत् / गुप्येद्
गुप्यात् / गुप्याद्
अगोपिष्यत् / अगोपिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
गुप्यतः
गोपितारौ
गोपिष्यतः
गुप्यताम्
अगुप्यताम्
गुप्येताम्
गुप्यास्ताम्
अगोपिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
गुप्यन्ति
गोपितारः
गोपिष्यन्ति
गुप्यन्तु
अगुप्यन्
गुप्येयुः
गुप्यासुः
अगोपिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
गुप्यसि
गोपितासि
गोपिष्यसि
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्य
अगुप्यः
गुप्येः
गुप्याः
अगोपिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
गुप्यथः
गोपितास्थः
गोपिष्यथः
गुप्यतम्
अगुप्यतम्
गुप्येतम्
गुप्यास्तम्
अगोपिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
गुप्यथ
गोपितास्थ
गोपिष्यथ
गुप्यत
अगुप्यत
गुप्येत
गुप्यास्त
अगोपिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
गुप्यामि
गोपितास्मि
गोपिष्यामि
गुप्यानि
अगुप्यम्
गुप्येयम्
गुप्यासम्
अगोपिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
गुप्यावः
गोपितास्वः
गोपिष्यावः
गुप्याव
अगुप्याव
गुप्येव
गुप्यास्व
अगोपिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
गुप्यामः
गोपितास्मः
गोपिष्यामः
गुप्याम
अगुप्याम
गुप्येम
गुप्यास्म
अगोपिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्यतु
अगुप्यत् / अगुप्यद्
गुप्येत् / गुप्येद्
गुप्यात् / गुप्याद्
अगोपिष्यत् / अगोपिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अगुप्यताम्
अगोपिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
गोपिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्य
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अगोपिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्