गुप् - दिवादिः - गु॑पँ॑ व्याकुलत्वे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
गुप्यति
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्यतु
अगुप्यत् / अगुप्यद्
गुप्येत् / गुप्येद्
प्रथम  द्विवचनम्
गुप्यतः
गुप्यताम्
अगुप्यताम्
गुप्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
गुप्यन्ति
गुप्यन्तु
अगुप्यन्
गुप्येयुः
मध्यम  एकवचनम्
गुप्यसि
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्य
अगुप्यः
गुप्येः
मध्यम  द्विवचनम्
गुप्यथः
गुप्यतम्
अगुप्यतम्
गुप्येतम्
मध्यम  बहुवचनम्
गुप्यथ
गुप्यत
अगुप्यत
गुप्येत
उत्तम  एकवचनम्
गुप्यामि
गुप्यानि
अगुप्यम्
गुप्येयम्
उत्तम  द्विवचनम्
गुप्यावः
गुप्याव
अगुप्याव
गुप्येव
उत्तम  बहुवचनम्
गुप्यामः
गुप्याम
अगुप्याम
गुप्येम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्यतु
अगुप्यत् / अगुप्यद्
गुप्येत् / गुप्येद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अगुप्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
गुप्यतात् / गुप्यताद् / गुप्य
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्