क्रुञ्च् - भ्वादिः - क्रु॑ञ्चँ॑ कौटिल्याल्पीभावयोः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
क्रुञ्चति
क्रुञ्चिता
क्रुञ्चिष्यति
क्रुञ्चतात् / क्रुञ्चताद् / क्रुञ्चतु
अक्रुञ्चत् / अक्रुञ्चद्
क्रुञ्चेत् / क्रुञ्चेद्
क्रुच्यात् / क्रुच्याद्
अक्रुञ्चिष्यत् / अक्रुञ्चिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
क्रुञ्चतः
क्रुञ्चितारौ
क्रुञ्चिष्यतः
क्रुञ्चताम्
अक्रुञ्चताम्
क्रुञ्चेताम्
क्रुच्यास्ताम्
अक्रुञ्चिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
क्रुञ्चन्ति
क्रुञ्चितारः
क्रुञ्चिष्यन्ति
क्रुञ्चन्तु
अक्रुञ्चन्
क्रुञ्चेयुः
क्रुच्यासुः
अक्रुञ्चिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
क्रुञ्चसि
क्रुञ्चितासि
क्रुञ्चिष्यसि
क्रुञ्चतात् / क्रुञ्चताद् / क्रुञ्च
अक्रुञ्चः
क्रुञ्चेः
क्रुच्याः
अक्रुञ्चिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
क्रुञ्चथः
क्रुञ्चितास्थः
क्रुञ्चिष्यथः
क्रुञ्चतम्
अक्रुञ्चतम्
क्रुञ्चेतम्
क्रुच्यास्तम्
अक्रुञ्चिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
क्रुञ्चथ
क्रुञ्चितास्थ
क्रुञ्चिष्यथ
क्रुञ्चत
अक्रुञ्चत
क्रुञ्चेत
क्रुच्यास्त
अक्रुञ्चिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
क्रुञ्चामि
क्रुञ्चितास्मि
क्रुञ्चिष्यामि
क्रुञ्चानि
अक्रुञ्चम्
क्रुञ्चेयम्
क्रुच्यासम्
अक्रुञ्चिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
क्रुञ्चावः
क्रुञ्चितास्वः
क्रुञ्चिष्यावः
क्रुञ्चाव
अक्रुञ्चाव
क्रुञ्चेव
क्रुच्यास्व
अक्रुञ्चिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
क्रुञ्चामः
क्रुञ्चितास्मः
क्रुञ्चिष्यामः
क्रुञ्चाम
अक्रुञ्चाम
क्रुञ्चेम
क्रुच्यास्म
अक्रुञ्चिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
क्रुञ्चिष्यति
क्रुञ्चतात् / क्रुञ्चताद् / क्रुञ्चतु
अक्रुञ्चत् / अक्रुञ्चद्
क्रुञ्चेत् / क्रुञ्चेद्
क्रुच्यात् / क्रुच्याद्
अक्रुञ्चिष्यत् / अक्रुञ्चिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
क्रुञ्चितारौ
क्रुञ्चिष्यतः
क्रुञ्चताम्
अक्रुञ्चताम्
क्रुच्यास्ताम्
अक्रुञ्चिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
क्रुञ्चन्ति
क्रुञ्चितारः
क्रुञ्चिष्यन्ति
क्रुञ्चन्तु
अक्रुञ्चन्
अक्रुञ्चिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
क्रुञ्चितासि
क्रुञ्चिष्यसि
क्रुञ्चतात् / क्रुञ्चताद् / क्रुञ्च
अक्रुञ्चिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
क्रुञ्चितास्थः
क्रुञ्चिष्यथः
अक्रुञ्चतम्
अक्रुञ्चिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
क्रुञ्चितास्थ
क्रुञ्चिष्यथ
अक्रुञ्चिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
क्रुञ्चामि
क्रुञ्चितास्मि
क्रुञ्चिष्यामि
अक्रुञ्चम्
अक्रुञ्चिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
क्रुञ्चावः
क्रुञ्चितास्वः
क्रुञ्चिष्यावः
अक्रुञ्चाव
अक्रुञ्चिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
क्रुञ्चामः
क्रुञ्चितास्मः
क्रुञ्चिष्यामः
अक्रुञ्चाम
अक्रुञ्चिष्याम