क्नथ् - भ्वादिः - क्न॑थँ॑ हिंसार्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
क्नथति
क्नथिता
क्नथिष्यति
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथतु
अक्नथत् / अक्नथद्
क्नथेत् / क्नथेद्
क्नथ्यात् / क्नथ्याद्
अक्नथिष्यत् / अक्नथिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
क्नथतः
क्नथितारौ
क्नथिष्यतः
क्नथताम्
अक्नथताम्
क्नथेताम्
क्नथ्यास्ताम्
अक्नथिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
क्नथन्ति
क्नथितारः
क्नथिष्यन्ति
क्नथन्तु
अक्नथन्
क्नथेयुः
क्नथ्यासुः
अक्नथिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
क्नथसि
क्नथितासि
क्नथिष्यसि
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथ
अक्नथः
क्नथेः
क्नथ्याः
अक्नथिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
क्नथथः
क्नथितास्थः
क्नथिष्यथः
क्नथतम्
अक्नथतम्
क्नथेतम्
क्नथ्यास्तम्
अक्नथिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
क्नथथ
क्नथितास्थ
क्नथिष्यथ
क्नथत
अक्नथत
क्नथेत
क्नथ्यास्त
अक्नथिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
क्नथामि
क्नथितास्मि
क्नथिष्यामि
क्नथानि
अक्नथम्
क्नथेयम्
क्नथ्यासम्
अक्नथिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
क्नथावः
क्नथितास्वः
क्नथिष्यावः
क्नथाव
अक्नथाव
क्नथेव
क्नथ्यास्व
अक्नथिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
क्नथामः
क्नथितास्मः
क्नथिष्यामः
क्नथाम
अक्नथाम
क्नथेम
क्नथ्यास्म
अक्नथिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथतु
अक्नथत् / अक्नथद्
क्नथेत् / क्नथेद्
क्नथ्यात् / क्नथ्याद्
अक्नथिष्यत् / अक्नथिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अक्नथिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
क्नथिष्यन्ति
अक्नथिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
क्नथितास्थः
अक्नथिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
क्नथितास्मि
क्नथिष्यामि
अक्नथिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
क्नथितास्वः
क्नथिष्यावः
अक्नथिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
क्नथितास्मः
क्नथिष्यामः
अक्नथिष्याम