क्नथ् - भ्वादिः - क्न॑थँ॑ हिंसार्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
क्नथति
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथतु
अक्नथत् / अक्नथद्
क्नथेत् / क्नथेद्
प्रथम  द्विवचनम्
क्नथतः
क्नथताम्
अक्नथताम्
क्नथेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
क्नथन्ति
क्नथन्तु
अक्नथन्
क्नथेयुः
मध्यम  एकवचनम्
क्नथसि
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथ
अक्नथः
क्नथेः
मध्यम  द्विवचनम्
क्नथथः
क्नथतम्
अक्नथतम्
क्नथेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
क्नथथ
क्नथत
अक्नथत
क्नथेत
उत्तम  एकवचनम्
क्नथामि
क्नथानि
अक्नथम्
क्नथेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
क्नथावः
क्नथाव
अक्नथाव
क्नथेव
उत्तम  बहुवचनम्
क्नथामः
क्नथाम
अक्नथाम
क्नथेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथतु
अक्नथत् / अक्नथद्
क्नथेत् / क्नथेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
क्नथतात् / क्नथताद् / क्नथ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्