कृ - भ्वादिः - कृ॒ञ् करणे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
करति
करतात् / करताद् / करतु
अकरत् / अकरद्
करेत् / करेद्
करते
करताम्
अकरत
करेत
प्रथम  द्विवचनम्
करतः
करताम्
अकरताम्
करेताम्
करेते
करेताम्
अकरेताम्
करेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
करन्ति
करन्तु
अकरन्
करेयुः
करन्ते
करन्ताम्
अकरन्त
करेरन्
मध्यम  एकवचनम्
करसि
करतात् / करताद् / कर
अकरः
करेः
करसे
करस्व
अकरथाः
करेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
करथः
करतम्
अकरतम्
करेतम्
करेथे
करेथाम्
अकरेथाम्
करेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
करथ
करत
अकरत
करेत
करध्वे
करध्वम्
अकरध्वम्
करेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
करामि
कराणि
अकरम्
करेयम्
करे
करै
अकरे
करेय
उत्तम  द्विवचनम्
करावः
कराव
अकराव
करेव
करावहे
करावहै
अकरावहि
करेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
करामः
कराम
अकराम
करेम
करामहे
करामहै
अकरामहि
करेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
करतात् / करताद् / करतु
अकरत् / अकरद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
करतात् / करताद् / कर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्