कृ - भ्वादिः - कृ॒ञ् करणे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
करति
करते
कर्ता
कर्ता
करिष्यति
करिष्यते
करतात् / करताद् / करतु
करताम्
अकरत् / अकरद्
अकरत
करेत् / करेद्
करेत
क्रियात् / क्रियाद्
कृषीष्ट
अकरिष्यत् / अकरिष्यद्
अकरिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
करतः
करेते
कर्तारौ
कर्तारौ
करिष्यतः
करिष्येते
करताम्
करेताम्
अकरताम्
अकरेताम्
करेताम्
करेयाताम्
क्रियास्ताम्
कृषीयास्ताम्
अकरिष्यताम्
अकरिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
करन्ति
करन्ते
कर्तारः
कर्तारः
करिष्यन्ति
करिष्यन्ते
करन्तु
करन्ताम्
अकरन्
अकरन्त
करेयुः
करेरन्
क्रियासुः
कृषीरन्
अकरिष्यन्
अकरिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
करसि
करसे
कर्तासि
कर्तासे
करिष्यसि
करिष्यसे
करतात् / करताद् / कर
करस्व
अकरः
अकरथाः
करेः
करेथाः
क्रियाः
कृषीष्ठाः
अकरिष्यः
अकरिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
करथः
करेथे
कर्तास्थः
कर्तासाथे
करिष्यथः
करिष्येथे
करतम्
करेथाम्
अकरतम्
अकरेथाम्
करेतम्
करेयाथाम्
क्रियास्तम्
कृषीयास्थाम्
अकरिष्यतम्
अकरिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
करथ
करध्वे
कर्तास्थ
कर्ताध्वे
करिष्यथ
करिष्यध्वे
करत
करध्वम्
अकरत
अकरध्वम्
करेत
करेध्वम्
क्रियास्त
कृषीढ्वम्
अकरिष्यत
अकरिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
करामि
करे
कर्तास्मि
कर्ताहे
करिष्यामि
करिष्ये
कराणि
करै
अकरम्
अकरे
करेयम्
करेय
क्रियासम्
कृषीय
अकरिष्यम्
अकरिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
करावः
करावहे
कर्तास्वः
कर्तास्वहे
करिष्यावः
करिष्यावहे
कराव
करावहै
अकराव
अकरावहि
करेव
करेवहि
क्रियास्व
कृषीवहि
अकरिष्याव
अकरिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
करामः
करामहे
कर्तास्मः
कर्तास्महे
करिष्यामः
करिष्यामहे
कराम
करामहै
अकराम
अकरामहि
करेम
करेमहि
क्रियास्म
कृषीमहि
अकरिष्याम
अकरिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
करतात् / करताद् / करतु
अकरत् / अकरद्
क्रियात् / क्रियाद्
अकरिष्यत् / अकरिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अकरिष्यताम्
अकरिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
करतात् / करताद् / कर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अकरिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अकरिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अकरिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अकरिष्यामहि