कर्ज् - क॑र्जँ॑ व्यथने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


भ्वादिः सेट् जकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जति
युनक्ति
भनक्ति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
कर्जतः
युङ्क्तः
भङ्क्तः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
कर्जन्ति
युञ्जन्ति
भञ्जन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जसि
युनक्षि
भनक्षि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
कर्जथः
युङ्क्थः
भङ्क्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
कर्जथ
युङ्क्थ
भङ्क्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जामि
युनज्मि
भनज्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
कर्जावः
युञ्ज्वः
भञ्ज्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
कर्जामः
युञ्ज्मः
भञ्ज्मः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्